Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Skargi i wnioski

Sposób i tryb załatwiania spraw

 

Przyjmowanie, kwalifikowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi  odbywa się wg Zarządzenia Nr 11/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z dnia 8 października 2012r.

 

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  1. Wyznaczeni pracownicy komórek organizacyjnych – w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. Wojewódzki Inspektor, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Kierownicy Oddziałów Inspektoratu – po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 18.00.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

  1. Skargi i wnioski dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu lub zakresu działania komórek organizacyjnych Inspektoratu, rozpatrują kierownicy tych komórek oraz udzielają na nie odpowiedzi.
  2. Skargi i wnioski dotyczące kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu rozpatruje Wojewódzki Inspektor oraz udziela na nie odpowiedzi.
  3. Stosownie do artykułu 232 § 1 KPA, skargi nie można przekazać do rozpatrzenia organowi niższego stopnia – w tym przypadku komórce organizacyjnej, jeżeli zawiera ona zarzuty dotyczące jej działalności.
  4. Skargi i wnioski powinny być załatwiane rzetelnie i bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, stosownie do art. 237 § 1 KPA.

 

Wnioski

Sprawy w Inspektoracie załatwiane są na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które wymagane są na podstawie obowiązujących przepisów. Szczegółowych informacji na temat wniosków i obowiązujących załączników udzielają pracownicy właściwego działu, który prowadzi daną sprawę.
Informacje o zakresie prowadzonych spraw w poszczególnych działach można uzyskać w sekretariacie Inspektoratu, który skieruje do właściwego pracownika. Przy udzielaniu informacji telefonicznej pracownik Inspektoratu zobowiązany jest podać swoje nazwisko i stanowisko, które to informacje ułatwią dalsze załatwienie sprawy jak również kontakt.
Na stronie informacyjnej biuletynu umieszczone zostały wzory wniosków, które obowiązują przy załatwianiu spraw w Inspektoracie. Prawnicy Inspektoratu w razie potrzeby udzielają pomocy przy wypełnianiu wniosku.

 

Załączniki

Przy załatwianiu poszczególnych spraw wymagane są załączniki, które potwierdzają stan prawny lub faktyczny dotyczący danej sprawy. Należy przedstawić dokumenty, które są autentyczne. W przypadku dostarczenia oryginałów zwraca się je, a w dokumentacji akt pozostawia potwierdzoną kopię, na której pracownik Inspektoratu umieszcza klauzulę: "za zgodność z oryginałem", datę oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zwraca się uwagę, że dokumenty muszą być prawdziwe.
 

Przyjmowanie spraw

Wniosek o załatwienie sprawy składa się do sekretariatu wojewódzkiego Inspektoratu, który po zadekretowaniu przekazywany jest do właściwego działu merytorycznego. W Inspektoracie ustalono zasadę załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń, wprowadzając równocześnie gradację terminów:

1. Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć :

- w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łączne z żądaniem wszczęcia lub postępowania

- w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych , którymi rozporządza ten organ.

  

2. Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 
 

3. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jest załatwiona sprawa szczególnie skomplikowana ( np. pod względem faktycznym, w związku z czym zachodzi potrzeba przeprowadzenia znacznej liczby dowodów m. in. poza siedzibą Inspektoratu ). 
 

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli brak takich dokumentów Inspektorat wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki ( w tym również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Inspektoratu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy ).

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Dariusz Cyppel
Data publikacji informacji: 03.07.2014 21:34
Data aktualizacji informacji: 02.08.2014 09:55
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd