Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Dział Nadzoru Nasiennego - WIORiN Łódź

e-mail :
fax: 42 633-83-89

 

Maciej Wołosz
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 42 633-99-72 wew. 31

Małgorzata Jastrzębowska 
Starszy specjalista

tel. 42 633-99-72 wew. 15

Danuta Walaszczyk
Starszy specjalista

 

Karolina Kowalska - Kałużny

Inspektor

 

Emilia Kuchciak

Starszy inspektor

 

Walenty Bryl

Specjalista

tel. 42 633-99-72 wew. 16

 

Do zakresu Działu Nadzoru Nasiennego należy:

1) opracowywanie okresowych planów pracy i kontrola ich realizacji,

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie zadań merytorycznych Działu,

3) dobór kandydatów, organizowanie szkoleń i egzaminów dla akredytowanych i upoważnionych kwalifikatorów materiału siewnego, próbobiorców ziemniaka, osób upoważnionych do wykonywania oceny cech zewnętrznych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

4) sprawowanie nadzoru i kontrola pracy akredytowanych i upoważnionych kwalifikatorów materiału siewnego i próbobiorców ziemniaka sadzeniaka,

5) sprawowanie nadzoru i kontrola przestrzegania zasad i wymagań obowiązujących w zakresie wytwarzania, przechowywania i prowadzenia obrotu materiałem siewnym, w tym materiałem zmodyfikowanym genetycznie,

6) prowadzenie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem materiałów hodowlanych,

7) prowadzenie ewidencji plantacji nasiennych roślin rolniczych, warzywnych oraz szkółek,

8) organizowanie i ewidencja badań kontrolnych materiału siewnego w tym materiału modyfikowanego genetycznie,

9) sprawowanie nadzoru i kontrola wykonywania oceny cech zewnętrznych materiału siewnego,

10) przygotowywanie materiałów, dokumentów, postanowień i decyzji dotyczących:

a) zakazów prowadzenia obrotu materiałem siewnym, nakazów poddania tego materiału zabiegom uniemożliwiającym użycie go do siewu, sadzenia, okulizacji,

b) wpisu do rejestru przedsiębiorców i skreślenia z rejestru przedsiębiorców,

c) nałożenia opłat sankcyjnych,

d) zaleceń pokontrolnych.

11) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli w procesie produkcji, przechowywania, uszlachetniania i obrotu materiałem siewnym oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie,

12) kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich oraz ustalenie stopni kwalifikacji tego materiału,

13) zbieranie danych i opracowywanie obowiązujących informacji i sprawozdań dotyczących produkcji i obrotu materiałem siewnym oraz innych materiałów dla potrzeb administracji rządowej i samorządowej, oraz do celów statystycznych,

14) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opłat za ocenę polową plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego, wystawianie za te usługi obciążeń przedsiębiorców,

15) prowadzenie ewidencji i kontrola materiału konsumpcyjno – paszowego wwożonego z państw trzecich, który może być użyty jako materiał siewny w oparciu o informacje z punktów granicznych,

16) drukowanie etykiet urzędowych i paszportów, identyfikujących materiał szkółkarski rozliczanie ilościowe oraz wystawianie obciążeń dla dostawców zlecających druk,

17) kontrola zagospodarowania paszportów i etykiet urzędowych,

18) wydawanie decyzji na zastosowanie tradycyjnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym i kontrola ich wykonania,

19) prowadzenie współpracy:

a) z działami merytorycznymi i delegaturami w zakresie oceny stanu zagrożenia upraw przez organizmy szkodliwe,

b) z Laboratorium Wojewódzkim w zakresie kontroli materiału siewnego i próbobrania oraz współudział w szkoleniach próbobiorców materiału siewnego,

c) z Laboratorium Wojewódzkim i współudział w opracowaniu zapotrzebowań na etykiety, plomby i paszporty w oparciu o przewidywaną ilość produkcji nasiennej,

d) z działami merytorycznymi w zakresie szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, przedsiębiorców, dostawców i producentów materiału siewnego na temat przepisów obowiązujących w nasiennictwie,

e) z krajowymi placówkami naukowo - badawczymi ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej - w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej;

20) opracowywanie planów rzeczowych i preliminarzy budżetowych dotyczących Działu,

21) opracowywanie i przekazywanie zainteresowanym jednostkom, przedsiębiorcom, dostawcom i producentom informacji dotyczących zmian prawnych w zakresie produkcji i obrotu materiałem siewnym,

22) sprawowanie nadzoru i kontrola nad Delegaturami w zakresie spraw merytorycznych dotyczących Działu w tym prowadzenia rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,

23) nadzór nad systemem informatycznym w zakresie nasiennictwa,

24) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

 

 

Zgłoś błąd