Badania skuteczności działania środka ochrony roślin

Badania skuteczności działania środka ochrony roślin powinny być prowadzone zgodnie wymaganiami dobrej praktyki doświadczalnej [GEP – Good Experimental Practice] tj. praktyki zgodnej z zaleceniami znajdującymi się w wytycznych Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) nr 181 i 152.

 

Wytyczne Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) dotyczące badań skuteczności działania środka ochrony roślin (wersja angielska - strona EPPO)

 

Wytyczne Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) dotyczące badań skuteczności działania środka ochrony roślin (wersja polska - strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

 

Zalecenia te określają sposób organizacji badań, ich planowanie, przeprowadzanie i ocenę, dokumentowanie i interpretację wyników w celu uzyskania porównywalnych i miarodajnych/rzetelnych rezultatów. Zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych badań według ujednoliconych zasad gwarantujących odpowiednią ich jakość, może stanowić podstawę do wzajemnego uznawania uzyskanych wyników przy rejestracji środków ochrony roślin w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

 

Nadzór nad podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

 

Pliki do pobrania

Zasady upoważniania podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin
Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin