Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Uprawa winorośli

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz.U. 2022 r., poz. 24) właściwym organem w zakresie kontroli urzędowej upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ze względu na miejsce położenia uprawy winorośli. Kontrola dotyczy zgodności odmian uprawianych winorośli z przepisami ustawy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

 

Odmiany:

 

Zgłoś błąd