Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Etykietowanie i plombowanie materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

Zgodnie z ustawą o nasiennictwie materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych wprowadzany do obrotu i znajdujący się w obrocie powinien być:

- opakowany, a opakowanie to zabezpiecza się w sposób trwały i uniemożliwiający jego otwarcie bez uszkodzenia,

- zaopatrzony w etykiety urzędowe albo etykiety prowadzącego obrót.

W celu zabezpieczenia opakowania stosuje się plomby urzędowe, albo plomby prowadzącego obrót.

 

Etykiety i plomby urzędowe stosuje się dla materiału siewnego kategorii:

  • elitarny,
  • kwalifikowany,
  • handlowy.

 

Etykiety i plomby prowadzących obrót stosuje się dla:

  • małych opakowań WE,
  • materiału siewnego kategorii standard roślin warzywnych,
  • materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich,
  • mieszanek dla ochrony środowiska.

 

Etykiety i plomby urzędowe wydaje odpłatnie wojewódzki inspektor. 

Wojewódzki inspektor może upoważnić prowadzącego obrót do wypełniania lub wydawani urzędowych etykiet, a zasady udzielania upoważnień oraz nadzoru nad podmiotami upoważnionymi reguluje art. 98 ustawy o nasiennictwie. 

Rodzaje opakowań materiału siewnego, sposoby ich zabezpieczania, rodzaje małych opakowań WE, maksymalna wielkość opakowań odmianowych roślin, warzywnych oraz szczegółowy sposób etykietowania i plombowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych (rozmiary, kolory, treść wymaganych informacji itd.) określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania ( Dz.U. 2020, poz. 1269)

 

Zaopatrywanie materiału siewnego w paszporty roślin

14 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającego jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 – zwanego nowym prawem zdrowia roślin. Przepisy te m.in. zwiększają zakres gatunków objętych obowiązkiem zaopatrzenia w paszport roślin. Dodatkowo w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r., określono format paszportu roślin służącego przemieszczaniu roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii Europejskiej oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do i przemieszczaniu w strefie chronionej. Określono też wymaganie wskazujące na konieczność, w określonych przypadkach, umieszczenia paszportu roślin na etykiecie urzędowej. 

Więcej informacji dotyczących nowego prawa zdrowia roślin można znaleźć w zakładce "Zdrowie roślin >> Paszporty roślin"  oraz w opublikowanej w materiałach od pobrania prezentacji "Zaopatrywanie materiału siewnego w paszporty roślin w świetle przepisów nowego prawa zdrowia roślin"

 

 

Pliki do pobrania

Zaopatrywanie materiału siewnego w paszporty roślin w świetle przepisów nowego prawa zdrowia roślin
Zgłoś błąd