Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

dział finansowy - wiorin łódź


fax: 42 633-83-89

 

Agnieszka Gromelska
Główny Księgowy

tel. 42 633-99-72 wew. 40

Elżbieta Czaińska
Samodzielny księgowy

tel. 42 633-99-72 wew. 41

Jolanta Pietrzak

Samodzielny księgowy

tel. 42 633-99-72 wew. 41

Monika Jęczkowska
St. specjalista

tel. 42 633-99-72 wew. 42

Mirosław Dobruchowski
St. specjalista ds. płac

tel. 42 633-99-72 wew. 42

Bożena Wolan
Samodzielny księgowy

tel. 42 633-99-72 wew. 42

 

Do zakresu działania Działu Finansowego należy:

1) opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych i planów finansowych, 

2) bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

3) dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji kasowych,

4) wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu oraz osobom zatrudnionym w ramach umów-zleceń lub o dzieło,

5) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

6) wykonywanie operacji finansowych związanych z dotacjami budżetowymi,

7) organizowanie inwentaryzacji majątku i jej rozliczenie,

8) kontrola wydatków realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat,

9) terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i bilansów,

10) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi w zakresie obsługi finansowo- księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu,

11) ścisłe współdziałanie z Działem Administracyjnym i stanowiskiem do spraw kadr,

12) współpraca w zakresie ochrony mienia i prawidłowego zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,

13) opracowywanie planów rzeczowych i preliminarzy budżetowych w tym budżetu zadaniowego dotyczących Działu,

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd