Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

NOWE ZASADY I TERMINU KONTROLI FITOSANITARNYCH DLA IMPORTU ROŚLIN I PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DO UK Z UE

W kwietniu 2023, opublikowano projekt brytyjskiego modelu operacyjnego Border Target Operating Model (projekt TOM), który przedstawia proponowane zmiany przepisów sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) przy kontrolach importu produktów do Wielkiej Brytanii. Należą do nich zwierzęta i produkty zwierzęce oraz rośliny i produkty roślinne: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-draft-for-feedback 

 

W związku z przekazaniem przez organizację ochrony roślin w UK (DEFRA pismo z dnia 28.04.2023) zaktualizowanej listy roślin i produktów pochodzenia roślinnego, dla których zostaną zaktualizowane fitosanitarne importowe wymagania UK, GIORiN przekazuje poniższe informacje.

                DEFRA poinformowała, że zgodnie z planowanym do wprowadzenia od dnia 31.10.2023 roku nowym modelem operacyjnym kontroli granicznych dla towarów SPS (tzw. Target Operating Model – T.O.M) wysyłanych do UK z krajów UE, od ww. daty obowiązywać będzie wymóg zaopatrywania przesyłek w świadectwa fitosanitarne dla produktów zaklasyfikowanych do grup wysokiego i średniego ryzyka fitosanitarnego. Jednocześnie świadectwa nie będą wymagane dla roślin i produktów roślinnych zaklasyfikowanych do kategorii niskiego ryzyka.

                DEFRA dopuszcza zmiany w kategoryzacji (uzupełnianie poszczególnych kategorii o kolejne produkty), jednak ma to nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu 2024 roku.

 

Kategorie ryzyka DEFRA: https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/tom-risk-categorisations/

 

 • Rośliny i produkty roślinne średniego ryzyka: oparte na analizie ryzyka kontrole dokumentów, kontrole fizyczne i kontrole identyfikacyjne przeprowadzane na przejściach granicznych i w punktach kontroli na terenie Wielkiej Brytanii, w przypadku wywozu z UE do Wielkiej Brytanii.
 • Kontrole roślin i produktów roślinnych wysokiego ryzyka będą przeprowadzane z miejsca przeznaczenia do przejść granicznych lub punktów kontroli w przypadku wywozu z UE do Wielkiej Brytanii.

 

Rośliny i produkty roślinne wysokiego ryzyka nadal będą wymagały wstępnego zgłoszenia, świadectwa fitosanitarnego i kontroli.

Przedłużenie terminu wprowadzenia kontroli fitosanitarnych dla importu roślin i produktów pochodzenia roślinnego do UK z UE

W związku z informacjami ogłoszonymi przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w dniu 14.09.2021 r. dotyczącymi wprowadzenia zmian w harmonogramie etapowego wprowadzania kontroli SPS w eksporcie tych towarów z krajów członkowskich UE do Zjednoczonego Królestwa, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje co następuje.

 

W odniesieniu do roślin i produktów pochodzenia roślinnego – towarów regulowanych niskiego ryzyka, eksportowanych z Unii Europejskiej do UK, wymogi zaopatrywania takich przesyłek w świadectwa fitosanitarne i kontroli fizycznych tych towarów  w brytyjskich punktach kontroli granicznej, które miały zostać wprowadzone w dniu 1 stycznia 2022 r., termin wdrożenia ww. wymogów został przesunięty.

 

W związku z informacjami ogłoszonymi przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) w dniu 28.04.2022 r. dotyczącymi zmian w harmonogramie etapowego wprowadzania kontroli SPS w eksporcie towarów z krajów członkowskich UE do Zjednoczonego Królestwa, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje poniższe informacje.

Rząd UK zapowiedział, iż planowane na 1 lipca 2022r. nowe kontrole dla importu z UE, w tym kontrole sanitarne i fitosanitarne, nie zostaną wprowadzone przez rząd UK co najmniej do końca 2023r. Postanowienie to nie dotyczy natomiast zniesienia kontroli, które już obecnie obowiązują. Zgodnie z oświadczeniem, jesienią rząd UK opublikuje kolejną aktualizację modelu funkcjonowania operacji na granicy, natomiast do końca bieżącego roku nie zostaną wprowadzone nowe kontrole ani wymogi dokumentacyjne. Zgodnie z powyższym nie zostaną wprowadzone następujące wymogi administracyjne, które miały wejść w życie 1 lipca 2022 r.:

• wymóg, aby kontrole sanitarne i fitosanitarne (SPS) towarów rolno-spożywczych importowanych z UE, przeprowadzane były w wyznaczonych przejściach granicznych (Border Control Posts);

• wymóg składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu dla importu z UE;

wymóg dalszych kontroli w zakresie certyfikacji zdrowia i środków sanitarnych i fitosanitarnych w odniesieniu do przywozu z UE.

Jako powód wprowadzenia nowych wymogów, rząd UK podał zakłócenia w handlu międzynarodowym i globalnych łańcuchach dostaw wywołane rosyjskim atakiem na  Ukrainę oraz utrudnienia w handlu międzynarodowym wywołane pandemią Covid-19. Docelowy system granicznych kontroli importowych ma być wprowadzony pod koniec 2023 r.

 

Szczegółowe informacje pod linkami:

https://www.gov.uk/government/news/new-approach-to-import-controls-to-help-ease-cost-of-living

https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls

Warunki przemieszczania towarów roślinnych po opuszczenia UE przez Wielką Brytanię

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Tym samym, z dniem 1 lutego 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, określony w Umowie o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE, który trwał do końca 2020 roku.

 

Okres przejściowy został ustalony w Umowie o wystąpieniu, między innymi aby zapewnić obu stronom czas na wynegocjowanie przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy. W okresie przejściowym przewiduje się utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Okres przejściowy potwierdza w polskim porządku prawnym ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, w okresie przejściowym, Wielka Brytania będzie w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii.

 

Nowe planowane zasady kontroli dotyczące towarów, do których mają zastosowanie zasady Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) - w tym towarów pochodzenia roślinnego - będą miały zastosowanie do towarów importowanych do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 roku.*
 

Nowe zasady kontroli będą wprowadzane etapowo, wraz ze stosownymi procedurami i będą miały zastosowanie do importu żywych zwierząt, produktów zwierzęcych oraz roślin i produktów roślinnych, a także żywności i pasz wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego.

 

Procedury i nowe zasady kontroli będą wymagały:

 • powiadomienia wstępnego;
 • stosownego świadectwa (takiego jak eksportowe świadectwo zdrowia lub świadectwo fitosanitarne);
 • kontroli dokumentów, identyfikacyjnej i bezpośredniej na granicy lub w głębi terytorium Wilk. Brytanii;
 • wprowadzenia towaru na terytorium Wlk. Brytanii przez wyznaczony punkt wejścia – od stycznia 2022 r.


Do wstępnego powiadamiania o imporcie towarów będzie używany przez importerów system IPAFFS (informatyczny system obsługi importu).  
 

 • Od 2021 roku IPAFFS będzie używany do wstępnego powiadamiania, zanim towary podlegające kontroli fitosanitarnej zostaną wprowadzone z UE do Wlk. Brytanii. System zastąpi również używany dotąd m.in. w Wlk. Brytanii unijny system TRACES.
 • Wcześniejsze zgłoszenie będzie wymagane w przypadku importu z UE, zgodnie z etapowym wprowadzeniem kontroli
  • od 1 stycznia 2021 r. dla roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants), oraz
  • od 1 stycznia 2024 r. - wymóg wstępnego zgłoszenia przesyłek  i świadectwa fitosanitarnego zostanie rozszerzony o wszystkie regulowane rośliny i produkty roślinne (tj. nie tylko te "o wysokim priorytecie").

Pliki do pobrania

T.O.M. Kategoryzacja Ryzyka_PL
Wykaz roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants), wersja polska
Wykaz roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants), wersja angielska (english version)
Lista towarów regulowanych, wymagających świadectwa fitosanitarnego i wstępnego powiadamiania.
Tłumaczenie prezentacji dzięki uprzejmości GIW. Informacje dot. spraw fitosanitarnych na slajdach nr 3,6,11,13,15. Informacje są aktualne na dzień 18.03.2021 r. i mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na stronach rządu W.Brytanii.

Wymagania dotyczące importu z UE do Wlk. Brytanii roślin i produktów roślinnych

Od lipca 2022 r. - wymóg dotyczący wstępnego powiadomienia i świadectwa fitosanitarnego dla roślin i produktów roślinnych „o wysokim priorytecie” (‘high priority’ plants).

 • Kontrole SPS będą odbywać się poza przejściami granicznymi, w miejscach przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych miejscach.
 • Kontrole dokumentów będą przeprowadzane zdalnie.
 • Kontrole bezpośrednie będą przeprowadzane na roślinach o „wysokim priorytecie” w oparciu o ocenę ryzyka (tj. nie będą to systematyczne kontrole w imporcie, ale ukierunkowane na rośliny stanowiące wysokie zagrożenie fitosanitarne (zagrożenie wprowadzenia/przeniesienia agrofagów)). Kontrole bezpośrednie będą odbywać się w miejscu przeznaczenia lub w innych wyznaczonych miejscach.
 • Eksporterzy będą musieli wystąpić o świadectwo fitosanitarne do odpowiedniego właściwego organu państwa członkowskiego UE (w Polsce - WIORiN); należy to wykonać przed wysyłką towarów, także aby można było przesłać świadectwo importerowi w UK do celów wcześniejszego zgłoszenia.
 • Importerzy będą musieli przedłożyć w systemie IPAFFS powiadomienia o przywozie - wraz z załączeniem świadectwa fitosanitarnego – w terminie, odpowiednio: co najmniej cztery godziny przed przybyciem przesyłki, jeśli wykorzystywany jest transport lotniczy lub co najmniej jeden dzień roboczy przed przybyciem przesyłki, w przypadku pozostałych sposobów transportu.

 

Pełna lista roślin i produktów roślinnych o „wysokim priorytecie” jest udostępniona na stronie GOV.UK oraz w plikach do pobrania zamieszczonych powyżej. Obejmuje wszystkie rośliny do sadzenia; ziemniaki do konsumpcji; niektóre nasiona; niektóre rodzaje drewna; używane maszyny rolnicze / leśne. Ponadto, w przypadku drewna opałowego, innego niż już objęte regulacjami fitosanitarnymi, wymagane będzie wcześniejsze zgłoszenie, ale nie będzie wymagane świadectwo fitosanitarne.

 

Świadectwo fitosanitarne nie jest od 1 stycznia 2021 r. wymagane w przypadku importowania z Unii Europejskiej do Wlk. Brytanii wskazanych poniżej owoców oraz produktów i nie będzie nadal wymagane także po 1 lipca 2022 r.:

 • wszystkie owoce i warzywa, które zostały przetworzone i zapakowane (sałatki, kanapki, materiał mrożony)
 • produkty złożone, zawierające przetworzone owoce i warzywa
 • niektóre owoce (świeże) wskazane poniżej:

 

Nazwa botaniczna

Nazwa zwyczajowa

Owoce Ananas comosus

Ananas

Owoce Actinidia spp. Lindl,

Kiwi

Owoce Cocos nucifera L

Kokos

Owoce i liscie of Citrus spp. L.

Cytrusy

Owoce Fortunella spp. Swingle

Kumquat

Owoce Poncirus L. Raf

Poncyria (Bitter orange)

Owoce Diospyros spp. L.

Persimona

Owoce Durio zibethinus Murray

Durian

Owoce (kulki) of Gossypium spp.

Bawełna (kulki)

Owoce Murraya spp.

Liscie curry

Owoce Musa spp.

Banan i platan

Owoce Mangifera spp. L.

Mango

Owoce Phoenix dactylifera L.

Daktyle

Owoce Passiflora spp. L

Marakuja

Owoce Psidium spp.

Guawa

 

Również od 1 stycznia 2024 r. korzystanie z miejsc przeznaczenia do kontroli fizycznej towarów o wysokim priorytecie nie będzie już dozwolone. Inspekcje te będą odbywać się w zatwierdzonych punktach kontroli granicznej (border control posts (BCPs)) w Wielkiej Brytanii.

 

Od marca 2022 r. – towary podlegające kontrolom fitosanitarnym będą musiały być wprowadzane przez wyznaczone punkty wejścia z odpowiednim punktem kontroli granicznej (BCP); nastąpi zwiększenie liczby kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich, które będą wykonywane w punkach kontroli granicznej (BCP) w obecnie funkcjonujących punktach wejścia lub w nowych miejscach w głębi kraju.

Dodatkowe informacje na podstawie „Najczęściej Zadawanych Pytań” (FAQs) dotyczących kontroli roślin i produktów roślinnych

Jak wyglądają kontrole fizyczne takich towarów? Czy wszystkie towary będą poddane kontroli, czy za każdym razem będzie pobrana próbka z partii towarów?

Większość kontroli bezpośrednich roślin i produktów roślinnych o „wysokim priorytecie” z UE będzie początkowo odbywać się w głębi kraju i będzie oparta na ocenie ryzyka. Poziom kontroli wzrośnie w przypadku roślin i produktów roślinnych, w przypadku których poprzez wdrożenie kontroli bezpośrednich, możliwe jest skuteczne zmniejszenie zagrożeń fitosanitarnych związanego z importem roślin i produktów roślinnych z UE.

 

Rośliny i produkty roślinne będą fizycznie sprawdzane poprzez zweryfikowanie zawartości przesyłek w celu upewnienia się, że nie ma oznak wskazujących na obecność szkodników i chorób roślin. Nie zawsze będą pobierane do badań laboratoryjnych. Będzie to wykonywane w sposób wyrywkowy lub w przypadku podejrzenia niezgodności lub w przypadku, gdy będą to towary podlegający obowiązkowym badaniom laboratoryjnym lub w przypadku podejrzenia obecności patogenów, które mogą występować w formie utajonej (latentnej), tj. bez widocznych objawów porażenia/obecności agrofaga.

 

Czy importerzy poniosą dodatkowe opłaty z powodu nowych kontroli?

Opłaty będą naliczane za kontrole importowe towarów z UE, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku importu z krajów spoza UE.

 

Czy będzie to oznaczało również jakiekolwiek zmiany w imporcie z krajów spoza UE?

W przypadku roślin i produktów roślinnych jednolity (brytyjski) system importu będzie ostatecznie miał zastosowanie do wszystkich krajów trzecich dla Wilk. Brytanii, więc wszelkie zmiany będą miały zastosowanie w równym stopniu do państw członkowskich UE jak i krajów spoza UE.

Informacje dla podróżnych

Od dnia 01.01.2021 r. w odniesieniu do podróżnych przyjeżdzających z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej będą stosowane analogiczne ograniczenia i zasady jak w przypadku innych państw nie należących do Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje w zakresie wjazdu na teren Unii Europejskiej z państw nie należących do UE można znaleźć tutaj: piorin.gov.pl/eksport-i-import/import-towarow-do-ue/

 

Przewożenie towarów roślinnych w bagażu podróżnym pomiędzy Unią Europejską i Wilk. Brytanią po 1 stycznia 2021 r.

 

Przywóz do Unii

Większości roślin i produktów roślinnych, w tym roślinom do sadzenia (np. roślinom doniczkowym, cebulom kwiatowym, sadzonkom), świeżym owocom i warzywom, kwiatom ciętym i nasionom przeznaczonym do siewu, musi towarzyszyć świadectwo fitosanitarne i muszą być zgłoszone do granicznej kontroli fitosanitarnej poprzez dedykowany do tego celu unijny system informatyczny. Ma to również zastosowanie dla roślin i produktów roślinnych przewożonych w bagażu podróżnych. Ponadto, określone rośliny i produkty roślinne, np. wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, mogą być importowane do UE wyłącznie przez wyznaczone punkty kontroli granicznej, również gdy są przeznaczone na użytek własny. Wyjątkiem jest 5 owoców, tj.: banany, orzechy kokosowe, daktyle, ananasy i duriany, które mogą być importowane do Unii bez świadectwa fitosanitarnego.  

 

Wwóz do Wilk. Brytanii

Wszystkie regulowane w przepisach brytyjskich rośliny i produkty roślinne będą musiałby być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne. W przypadku określonych roślin i produktów roślinnych, przesyłka będzie wymagała również zgłoszenia, z wyprzedzeniem, poprzez krajowy (brytyjski) system informatyczny i będzie podlegać kontroli fitosanitarnej. Nie jest przewidziane w przepisach Wilk. Brytanii odstępstwo od tych wymogów dla regulowanych roślin i produktów, przewożonych w bagażu podróżnych.

W okresie od stycznia 2021 r. regulowanymi roślinami i produktami roślinnymi będą m.in. wszystkie rośliny do sadzenia, ziemniaki niektóre nasiona (np. pomidor, fasola, słonecznik).

Od stycznia 2022 r. do wykazu regulowanych roślin i produktów roślinnego, będą włączone świeże warzywa i owoce, kwiaty cięte oraz wszystkie nasiona.

Wg. dostępnych obecnie informacji wyjątkiem będą: owoce cytrusowe (w tym pomarańcza gorzka/kwaśna), ananas, banany i platany, durian, daktyle, gujawa, kiwi , kumkwat, mango, marakuja, orzechy kokosowe, persymona, bawełna (kulki) oraz liście curry. Te rośliny będą mogły być wprowadzane do Wilk. Brytanii, w tym także w bagażu podróżnych, bez świadectwa fitosanitarnego.

Pliki do pobrania

Notice on travelling between the EU and the United Kingdom after the end of the transition period

Drewniany Materiał opakowaniowy (DMO)

Drewniany Materiał opakowaniowy (DMO) (Wood Packaging Material - WPM):

 • przemieszczany z Unii do Wielkiej Brytanii - od 1 stycznia 2021 r.musi spełniać wymagania międzynarodowego standardu ISPM15,
 • w imporcie z Wielkiej Brytanii do Unii- od 1 stycznia 2021 r., analogicznie, opakowania drewniane również muszą spełniać wymagania standardu ISPM 15.

 

Poświadczeniem, że drewniany materiał opakowaniowy (DMO) spełnia wymagania międzynarodowego standardu ISPM15 jest stosowane oznakowanie. Poświadcza ono, że DMO zostało poddanie odpowiednim zabiegom, wskazanym w tym standardzie, w zakładzie upoważnionym do wykonywania takich zabiegów. Informacje na ten temat dostępne na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) w zakładce Opakowania drewniane (DMO).

 

Wymóg zgodności ze standardem ISPM 15 nie dotyczy DMO, używanego w przypadku przemieszczania towarów z państw członkowskich UE do Irlandii, w tranzycie przez terytorium Wielkiej Brytanii.

 

Drewniane materiały opakowaniowe - skrzynie, pudła, klatki, bębny oraz podobne opakowania, palety, palety skrzyniowe i innych platform załadunkowych, nadstawki do palet płaskich, drewno sztauerskie

Import materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw ze Zjednoczonego Królestwa po BREXICIE

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji C(2020)9590 z dnia 22.12.2020 r. wyprodukowany w Zjednoczonym Królestwie:

 • materiał rozmnożeniowowy i nasadzeniowy warzyw (inny niż nasiona) oraz
 • materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych i roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców,

objęty dyrektywami 2008/72/WE oraz 2008/90/WE, spełniający wymagania tych dyrektyw i ich aktów wykonawczych, uznaje się za spełniający warunki równoważne z warunkami stawianymi tożsamej produkcji w Unii Europejskiej.

 

Decyzja weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i uznaje za równoważne z unijnymi warunki produkcji w Zjednoczonym Królestwie odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowotności roślin w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania.

Zgłoś błąd