Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i techniki - wiorin łódź

e-mail :
fax: 42 633-83-89

 

Marzena Brzozowska
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki

 tel. 42 633-99-72 wew. 32

Agnieszka Stachurska - Janek 

Starszy specjalista

 tel. 42 633-99-72 wew. 35

Anna Karpeta  

Specjalista

 tel. 42 633-99-72 wew. 35

 

Do zakresu działania  Działu Ochrony Roślin i Techniki należy:

 1. nadzór nad prowadzeniem rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
 2. nadzór nad kontrolami prowadzonymi w  punktach sprzedaży i konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 3. nadzór nad pobieraniem próbek środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu  kontroli ich jakości,
 4. nadzór nad prowadzonymi kontrolami prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie,
 5. nadzór nad pobieraniem i wysyłaniem prób płodów rolnych do badań w zakresie pozostałości środków ochrony roślin celem zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności,
 6. obsługa systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF,
 7. nadzór nad kontrolami prowadzonymi w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin u producentów wysyłających produkty roślinne przeznaczone do spożycia do Federacji Rosyjskiej,
 8. prowadzenie  kontroli  w gospodarstwach stosujących integrowaną produkcję,
 9. przyjmowanie zgłoszeń do IP i wydawanie certyfikatów dla producentów stosujących integrowaną produkcję,
 10. nadzór nad prowadzeniem kontroli w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji,
 11. prowadzenie kontroli w jednostkach upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności środków ochrony roślin,
 12. prowadzenie monitoringu zużycia środków ochrony roślin,
 13. wydawanie decyzji powołujących komisje egzaminacyjne,
 14. nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania ustawowych szkoleń,
 15. wydawanie upoważnień dla jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy i prowadzenie ewidencji tych upoważnień,
 16. nadzór nad wykonywaniem badań przez jednostki upoważnione do ich prowadzenia  w zakresie sprawności technicznej opryskiwaczy,
 17. rozpatrywanie skarg wnoszonych przez zainteresowane osoby w zakresie nadzorowanych zadań,
 18. współpraca z organami administracji rządowej, zwłaszcza ze służbami sanitarnymi i ochrony środowiska w zakresie likwidacji zagrożeń spowodowanych przez środki ochrony roślin, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Inspektora, przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych i tytułów egzekucyjnych oraz wniosków o ukaranie,
 19. opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań z zakresu działu ochrony roślin i techniki,
 20. nadzór nad delegaturami i oddziałami w zakresie prawidłowej pracy w zintegrowanym systemie informatycznym,
 21. współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie technik i metod ochrony roślin,
 22. nadzór nad Delegaturami i Oddziałami w zakresie prowadzonych spraw,
 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zgłoś błąd