Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin łódź

 

e-mail :
fax: 42 633-83-89

 

Marzena Brzozowska
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów

 tel. 42 633-99-72 wew. 32

Ewa Wiosna

Specjalista

 tel. 42 633-99-72 wew. 35

Jacek Lesisz

St. inspektor

 tel. 42 633-99-72 wew. 35

Weronika Rekus

Referent

 tel. 42 633-99-72 wew. 35

Sylwia Łukawska

Referent

 tel. 42 633-99-72 wew. 35

Zadania realizowane przez Dział Ochrony Roślin i Nawozów

1. Nadzór nad kontrolą podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

2. Nadzór nad kontrolą składowania i przemieszczania środków ochrony roślin.

3. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin i ich konfekcjonowaniem, w tym:
- koordynowanie działań związanych z kontrolą składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu,

-  nadzór nad kontrolą opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/2009,

- nadzór nad kontrolą reklamy w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1107/2009.

4. Prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu i/lub konfekcjonowania tych środków.

5. Nadzór nad kontrolą stosowania środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

6. Koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF).

7. Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.

8. Upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.

9. Prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz kontrola podmiotów i przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

10. Prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz kontrola podmiotów i przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

11. Nadzór nad podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin.

12. Współpraca z organami administracji rządowej, zwłaszcza ze służbami sanitarnymi, ochrony środowiska i przeciwpożarowymi oraz Policją i Prokuraturą w zakresie likwidacji zagrożeń powodowanych przez środki ochrony roślin oraz współpraca z jednostkami naukowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie techniki i metod ochrony roślin.

13. Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych w zakresie ochrony roślin i nawozów.

14. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i produktów pofermentacyjnych;

15. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku  produktów nawozowych UE;

16. Nadzór nad prowadzeniem oceny zgodności nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE nr 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów;

17. Koordynowanie działań Inspekcji związanych z system wymiany informacji dot. nadzoru rynku -  ICSMS.

 

 

Zgłoś błąd