Kontrola upraw GMO

Zgodnie z  art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 288) o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja realizuje zadanie związane z kontrolą upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U.2022.546 t.j.). Kontrolę wykonuje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, w oparciu o program kontroli upraw GMO określany corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa  .

Zadanie jest realizowane poprzez kontrolę:

  • materiału siewnego,
  • plantacji nasiennych
  • plantacji produkcyjnych. 

 

Gatunki roślin uprawnych objęte kontrolą to:

  • kukurydza
  • rzepak jary i ozimy
  • soja.

 

Zadanie kontroli upraw pod kątem obecności GMO realizowane jest przez Inspekcję od 2018 r.

 

Próby materiału siewnego pobierane są przez inspektorów PIORiN zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA). Próby materiału roślinnego (liście) pobierane są z plantacji nasiennych i produkcyjnych w oparciu o metodykę określoną w wytycznych Głównego Inspektora. Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium w Toruniu.

Każdego roku, w oparciu o zapisy art. 49m ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, z przeprowadzonych kontroli Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, sprawozdanie z kontroli upraw.