Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Status prawny w postaci dźwiękowej:

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r. poz. 424, z późn.zm.);

2) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147);

3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz.1464);

4) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097);

5) ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  (Dz. U. z 2021 r. poz. 129);

6) ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324);

7) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 117);

8) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891);

9) ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76);

10) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2404);

11) Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi nadanego Zarządzeniem Nr 4/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi;

12) Regulaminu Organizacyjnego;

13) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 67, z późn. zm.);

14) przepisów szczegółowych, regulujących zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Dariusz Cyppel
Data publikacji informacji: 08.08.2014 10:50
Data aktualizacji informacji: 25.03.2021 08:59
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd