Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacje ogólne o GMO

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) Inspekcja realizuje zadania związane m. in. z nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego oraz kontrolą upraw GMO, określone w ustawie, w przepisach o środkach ochrony roślin, w przepisach o nasiennictwie, przepisach o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz przepisach innych ustaw.”

Od 2018 roku wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, w oparciu o zapis art. 49j. ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych przeprowadza kontrole zgodności prowadzonych upraw z przepisami tej ustawy. Kontrole te prowadzone są w oparciu o program kontroli uprawy GMO określany corocznie przez ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa (art. 49l). Kontrole upraw GMO realizowane są poprzez kontrolę materiału siewnego, kontrolę plantacji nasiennych oraz kontrolę plantacji produkcyjnych.

Gatunki objęte kontrolą:

  • kukurydza
  • rzepak jary i ozimy
  • soja.

Pobrane próby materiału siewnego oraz materiału roślinnego poddawane są badaniom laboratoryjnym. Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Centralnym Laboratorium w Toruniu lub innych laboratoriach wskazanych przez Głównego Inspektora. Pracownia Wykrywania i Identyfikacji GMO w Centralnym Laboratorium posiada decyzję Ministra Środowiska nr 64/2014 w sprawie prowadzenia zamkniętego użycia GMO i wykonuje analizy materiału roślinnego w kierunku wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zgodnie z tą decyzją. W poprzednich latach Inspekcja prowadziła monitoringowe badania materiału siewnego w obrocie (od 2005 roku) oraz kontrolę stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 (od 2013 roku).

Inspekcja dużą wagę przykłada do przygotowania pracowników dokonujących kontroli i wykonujących badania laboratoryjne. M.in. w ramach projektu Transition Facility: TF 2005/017-488.01.02 „Wdrażanie systemu nadzoru nad współistnieniem upraw genetycznie modyfikowanej żywności z rolnictwem tradycyjnym i ekologicznym” zostało przeszkolonych ponad 300 pracowników inspekcji.

Wydano i szeroko rozpropagowano broszury informacyjne (Do pobrania). Doskonalenie zawodowe pracowników wykonujących kontrole upraw pod kątem GMO jest pogłębiane poprzez szkolenia prowadzone na szczeblu krajowym i lokalnym.

Zgłoś błąd