Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacje ogólne o GMO

Zgodnie z  art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 425) o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja realizuje zadanie związane z kontrolą upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706 oraz z 2020 r. poz. 322.). Kontrolę wykonuje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, w oparciu o program kontroli upraw GMO określany corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa  .
Zadanie jest realizowane poprzez kontrolę materiału siewnego, kontrolę plantacji nasiennych oraz kontrolę plantacji produkcyjnych. Gatunki objęte kontrolą:

  • kukurydza
  • rzepak jary i ozimy
  • soja.

Pobrane próby materiału siewnego oraz materiału roślinnego poddawane są badaniom laboratoryjnym. Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Centralnym Laboratorium w Toruniu lub innych laboratoriach wskazanych przez Głównego Inspektora. Pracownia Wykrywania i Identyfikacji GMO w Centralnym Laboratorium posiada decyzję Ministra Środowiska nr  111/2019 dotycząca zezwolenia na utworzenie zakładu inżynierii genetycznej, oraz decyzję nr 118/2019  zezwalającą na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w CL. 

W poprzednich latach Inspekcja prowadziła monitoringowe badania materiału siewnego w obrocie (od 2005 roku) oraz kontrolę stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 (od 2013 roku).
Inspekcja dużą wagę przykłada do przygotowania pracowników dokonujących kontroli i wykonujących badania laboratoryjne. M.in. w ramach projektu Transition Facility: TF 2005/017-488.01.02 „Wdrażanie systemu nadzoru nad współistnieniem upraw genetycznie modyfikowanej żywności z rolnictwem tradycyjnym i ekologicznym” zostało przeszkolonych ponad 300 pracowników inspekcji. 
Wydane i szeroko rozpropagowano broszury informacyjne (Do pobrania). Doskonalenie zawodowe pracowników wykonujących kontrole upraw pod kątem GMO jest pogłębiane poprzez szkolenia prowadzone na szczeblu krajowym i lokalnym.

Zgłoś błąd