Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rejestr przedsiębiorców

W odniesieniu do podmiotów prowadzących uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów istnieje obowiązek wpisu do bazy danych prowadzonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej rejestrem przedsiębiorców.

W celu dopełnienia tego obowiązku zainteresowany podmiot powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu. Wojewódzki inspektor po sprawdzeniu informacji zawartych we wniosku dokonuje wpisu podmiotu przydzielając mu tym samym numer wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jest to numer indywidualny, wyłącznie jednemu podmiotowi.

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców używany jest w kontaktach ze służbą ochrony roślin oraz może być wykorzystywany w kontaktach handlowych. Jednakże najważniejszym jego zastosowaniem jest umieszczanie numeru na paszportach roślin, co pozwala na identyfikację podmiotów, które uprzednio prowadziły uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonywały wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, którym paszporty roślin towarzyszą. Tym samym umożliwiają identyfikację ewentualnych źródeł porażenia i zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.


Indywidualny numer rejestracyjny nadawany w naszym kraju, zawiera następujące elementy:

00

00

0000000

kod statystyczny województwa wg

Głównego Urzędu Statystycznego

kod statystyczny powiatu wg

Głównego Urzędu Statystycznego

kolejny numer wpisu w

województwie

 

Nadany numer wpisu do rejestru przedsiębiorców służy podmiotowi tak długo, jak długo będzie prowadził on działalność ze względu, na którą istnieje obowiązek jego posiadania.


Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców są obowiązane do:

 • podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
 • prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych w sposób i w terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem,
 • prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, ewidencji uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub przemieszczanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, umożliwiającej stwierdzenie ich pochodzenia,
 • przechowywania, przez okres co najmniej roku, dokumentów dotyczących zbycia albo nabycia, przechowywania lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz paszportów roślin,
 • sporządzania i aktualizowania planu rozmieszczenia poszczególnych upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem,
 • spełnienia wymogów określonych w przepisach o nasiennictwie.

 

Spełnienie określonych powyżej wymagań kontrolowane jest przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków wojewódzki inspektor może:

 • nakazać podmiotowi usunięcie uchybień w oznaczonym terminie, lub
 • wykreślić podmiot z rejestru przedsiębiorców, w zakresie działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia.

 

Ponadto służba przeprowadza kontrole zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów (w trakcie sezonu wegetacyjnego i ich przechowywania). Częstotliwość kontroli i zakres prowadzonych badań zależy od rodzaju materiału roślinnego i wynika z wymagań zdrowotnościowych określonych w przepisach fitosanitarnych. Wyniki prowadzonych kontroli stanowią podstawę do wydawania paszportów roślin. Szczegółowe informacje o procedurze rejestracji, obowiązujących w tym zakresie wymaganiach oraz formularze wniosków, można uzyskać w jednostkach terenowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dane adresowe jednostek organizacyjnych PIORiN dostępne są tutaj.


Zakres rejestracji

Zakres rejestracji, jak również przypadki w których podmiot jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców, określone są w załącznikach nr 6 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (treść dostępna tutaj).

Rejestr podmiotów profesjonalnych

Wzór wniosku

 

Wzór wniosku o wpis i aktualizację wpisu do:

 1. urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
 2. zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.

 

Wniosek został opracowany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 i dotyczy obszaru spraw fitosanitarnych oraz spraw objętych przepisami o nasiennictwie. 

 

Wniosek składa się z następujących części/elementów:

 1. część główna zawierająca ogólne dane wnioskodawcy wspólne dla ww. obszarów,
 2. załącznik A - jest to część, gdzie wypełnia się dane w zakresie spraw fitosanitarnych,
 3. załącznik B - jest ta cześć, gdzie wypełnia się dane w zakresie spraw nasiennych
 4. dodatkowy załącznik „Typy towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów", który może być wykorzystany przez podmioty do podawania tego typu informacji.

 

Podmiot zawsze powinien wypełnić część główną wniosku oraz w zależności od tego do jakiego rejestru i/lub ewidencji chce dokonać wpisu/zgłoszenia lub aktualizacji danych, powinien wypełnić dodatkowo co najmniej załącznik A lub załącznik B lub też obydwa te załączniki. Ponadto, podmiot powinien dołączyć inne dodatkowe załączniki wymagane przy wpisie/aktualizacji określonej działalności.

Pliki do pobrania

Ogólne dane wnioskodawcy
dane w zakresie spraw fitosanitarnych
dane w zakresie spraw nasiennych
Całość w jednym pliku - część ogólna oraz załączniki A i B
Typy towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
Zgłoś błąd