23 Września 2020

Wyznaczenie Koordynatora ds. Dostępności oraz powołanie Zespołu ds. Dostępności Drukuj

Treść komunikatu dotyczącego wyznaczenia koordynatora w postaci dźwiękowej:

Wyznaczenie Koordynatora ds. Dostępności oraz powołanie Zespołu ds. Dostępności

 

Kontakt:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ul. Siewna 13A

Małgorzata Malik

tel: +48 42 633-99-72 wew. 30
e-mail: bhp-lodz@piorin.gov.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wykonanie przeglądu obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności w strukturach Inspektoratu;
  2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Inspektoratu;
  4. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współpraca z Zespołem ds. Dostępności w Inspektoracie, zwanym dalej „Zespołem” w zakresie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;
  5. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Inspektoratu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;
  7. przedstawianie Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Treść deklaracji w postaci dźwiękowej:

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://piorin.gov.pl/lodz.

 

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2022

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • strona nie spełnia wszystkich wymogów testu WCAG 2.0 (niezgodności te zostaną usunięte w możliwie krótkim terminie).

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 roku.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Cyppel, adres poczty elektronicznej: . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 42 611-66-60 wew. 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie, niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie  alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl).  

 


Dostępność architektoniczna

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

ul. Siewna 13A, tel. 42 633 99 72

Budynek współdzielony w ramach trwałego zarządu z Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wojewódzki Inspektorat zajmuje pomieszczenia na parterze.

 

Dojazd do budynku

Budynek w głębi osiedla. Aby dojechać do budynku należy skręcić z ul. Siewnej w ul. Azaliową i jechać do końca drogi asfaltowej zgodnie z oznakowaniem. Teren ogrodzony, z bramą wjazdową, oświetlony.

 

Wejście do budynku

Wejście główne od przodu budynku, z parkingu. Wysoki parter bez podjazdów i wind. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą wysokie schody. Przed wejściem domofon, brak opisów kontrastowych. Drzwi wejściowe szerokie, ciężko się otwierają.

 

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku, udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami

Przed wejściem gumowe wycieraczki, w wejściu głównym niski próg.

Korytarze przy wejściu szerokie, ale w głębi budynku znacznie się zwężają. Drzwi pokoi otwierają się na, zewnątrz co ogranicza przejście korytarzami.

Brak progów i przeszkód poziomych.

W korytarzu duża, widoczna tablica informacyjna z numerami i opisami pokoi.

Brak widocznego oznakowania numerycznego na poszczególnych drzwiach. Małe tabliczki informacyjne umieszczone z boku każdych drzwi.

Brak wind w budynku.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddziały terenowe

Oddział w Skierniewicach

96-060 Skierniewice, Aleja Macieja Rataja 9, tel. 46 833 29 89

Budynek w trwałym zarządzie, wolnostojący, parterowy. Brama wjazdowa widoczna, oznakowana. Duży parking przed budynkiem, podjazd dla wózków od strony chodnika. Wejście do budynku z boku budynku. Brak barier przy wejściu, szerokie drzwi, lekko się otwierają.

Korytarze szerokie, brak barier. W korytarzu duża tablica informacyjna. Brak kontrastowych oznaczeń na tablicy i drzwiach pokoi.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dworska 13, tel. 44 646 73 54

Budynek w trwałym zarządzie, wolnostojący, parterowy w głębi kompleksu przemysłowego. Do budynku prowadzą tablice informacyjne, ale mało widoczne.

Teren budynku ogrodzony, oświetlony, wjazd na teren przez bramę. Wejście główne z przodu budynku. Widoczne oznakowanie, co w urzędzie się znajduje. Do wejścia prowadzą schody z poręczami, brak podjazdu dla wózków, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Szerokie drzwi wejściowe. Wewnątrz drugie drzwi dwuskrzydłowe, lekko się otwierają, brak progu.

Korytarze szerokie, przy wejściach do większości pomieszczeń bariery w postaci progów lub stopni.

W korytarzu duża tablica informacyjna. Brak oznakowani kontrastowych na tablicy oraz na drzwiach pomieszczeń.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, tel. 43 822 41 45

Budynek współdzielony w ramach trwałego zarządu z Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wojewódzki Inspektorat zajmuje pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze.

Budynek dwupiętrowy, wolnostojący, widoczny z ulicy. Na teren prowadzi brama wjazdowa, na terenie miejsca parkingowe z przodu i z tyłu budynku. Teren oświetlony, brak barier na parkingu. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku od przodu budynku, osłonięte, oznakowane widocznie.

Prowadzą do niego schody, brak poręczy, podjazdów, brak wind. Drzwi podwójne, wąskie i niskie. Progi. Wewnątrz wąskie korytarze i wysokie schody prowadzące na piętro. Brak windy wewnątrz.

W korytarzu duża, kontrastowa tablica informacyjna. Ale brak oznaczenia kontrastowego na drzwiach pomieszczeń.

Na piętrze progi i uskoki między pomieszczeniami.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami. Toalety znajdują się na pierwszym piętrze.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

Budynek ze względu na lata budowy i konstrukcję wymaga generalnego remontu, aby dostosować do minimalnych wymagań dla osób z potrzebami w sferze architektonicznej.

 

Oddział w Łodzi

91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, tel. 42 611 67 15

Budynek stanowi własność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w którym Inspektorat podnajmuje pomieszczenia biurowe.

Pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze. Na budynku widoczne oznakowanie

Otoczenie budynku bez barier, na placu wewnętrznym budynku parking, na którym wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku bez barier, drzwi wejściowe szerokie, łatwo się otwierają. Wewnątrz schody, przy których zainstalowano platformę schodową, wraz z instrukcją obsługi. W budynku znajduje się portiernia, w której pracownik ochrony kontroluje ruch osobowy.

Wewnątrz budynku winda na wszystkie piętra dostosowana i prawidłowo oznakowana dla osób ze specjalnymi potrzebami. Korytarze i przejścia szerokie i wysokie. Tło ścian kontrastowe i widocznie oznakowane. Toalety dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami na każdym piętrze.

W pomieszczeniach inspektoratu:

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

 

Oddział w Wieruszowie

98-400 Wieruszów, ul. Ludwika Waryńskiego 14, tel. 62 784 13 34

Budynek, w którym podnajmowane są pomieszczenia stanowi własność Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

Budynek na ogrodzonym terenie gdzie zlokalizowany jest duży parking. Wejście z przodu budynku. Z boku wejścia zlokalizowana jest winda, oznakowana przeznaczona dla osób ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi na wszystkie piętra budynku.

Na budynku widoczne oznakowanie, co się w nim znajduje. Brak tablicy informacyjnej w środku, trudno zlokalizować firmę.

Pomieszczenia Inspektoratu znajdują się na pierwszym piętrze. Korytarze bez barier poziomych i pionowych, szerokie i dobrze oświetlone. Przy windzie zlokalizowana toaleta dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pokoje widocznie oznakowane numerycznie.

W pomieszczeniach Inspektoratu:

Przejścia szerokie, bez progów.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

 

Pozostałe jednostki terenowe:

Oddział w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, tel. 46 874 21 24

Oddział w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, tel. 24 721 35 82

Oddział w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, tel. 46 837 50 65

Oddział w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 39, tel. 24 253 36 68

Odział w Rawie Mazowieckiej 96-200, Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5, tel. 46 814 36 34

Oddział w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 49, tel. 44 632 81 40

Oddział w Radomsku, 97-500, ul. Metalurgii 1, tel. 44 682 08 17

Oddział w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Sobieskiego 1, tel. 44 755 30 31

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 12, tel. 44 724 68 60

Oddział w Pajęcznie, 98-330 Pajęczno, ul. 1-go Maja 13/15, tel. 34 311 12 79

Oddział w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9 Maja 33, tel. 43 675 25 87

Oddział w Poddębicach, 99-300 Poddębice, ul. Kaliska 5, tel. 43 678 37 52

Oddział w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6, tel. 43 843 39 12

Podnajmowane pomieszczenia, które nie spełniają wymagań dla osób ze specjalnymi potrzebami, co wynika z braku dostosowania przez właściciela lub zgody konserwatora budynku na generalną przebudowę.

Brak jest podjazdów i wind.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami

Brak pętli indukcyjnych oraz udogodnień dla osób niedowidzących

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

 


lista aktualności