25 Maja 2018

RODO Drukuj

Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

1. Administratorem Twoich danych jest

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Łodzi, 94-250 Łódź, ul. Siewna 13A

e-mail: wi-lodz@piorin.gov.pl tel.  42 633-99-72; 611-66-60,

fax 42 633-83-89

 

2. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może przetwarzać Twoje dane w celu:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
 • wykonania zawartej z Tobą umowy
 • realizacji Twojej zgody

 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych będą:

 • Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy
 • inne podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

 

5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie

 

6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

 • dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy lub
 • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa

 

 

 

 


lista aktualności