03 Czerwca 2019

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin Drukuj

Podstawa prawna

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031.

 

Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami prawa?

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tzw. „roślin przeznaczonych do sadzenia”, tj. roślin, które są przeznaczone do sadzenia lub przesadzenia, lub pozostają posadzone i obejmują w szczególności:

  • Drzewa i krzewy, krzewinki, sadzonki, materiał szkółkarski, roślinny w doniczkach lub pojemnikach (np. byliny, rośliny przeznaczone do pomieszczeń)
  • Bulwy, bulwocebule, kłącza, korzenie, podkładki, stolony, rozłogi, sadzeniaki ziemniaka, pąki, okulanty, sadzonki, zrazy, szczepy
  • Nasiona określonych gatunków lub rodzajów.

 

Kto podlega obowiązkowi rejestracji?

Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, będą podlegali m.in. producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające określony materiał roślinny na obszarze UE.

 

WAŻNE! Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa, rejestracji będą podlegać także podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały.

 

Podmioty, które są wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), będą automatycznie przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, ale do 14 marca 2020 r. będą musiały zaktualizować swoje dane.

 

Paszporty roślin

„Rośliny przeznaczone do sadzenia” przy przemieszczaniu na obszarze całej UE, co najmniej od momentu ich wyprowadzenia poza miejsce produkcji/ gospodarstwo, powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Odstępstwo od tego wymogu, może dotyczyć tylko `małych ilości roślin, dostarczanych wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym (tj. osobom nabywającym je na własny użytek np. przez ogrodników amatorów) i jeśli te rośliny nie będą sprzedawane przez Internet.

 

Formaty paszportów roślin będą jednolite w całej UE, a ich wzory określono w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313.

 

 

Kto wydaje paszporty roślin?

Co do zasady, paszporty roślin będą wydawać upoważnione podmioty profesjonalne, tj. producenci lub w określonych sytuacjach handlowcy, a wyjątkowych sytuacjach PIORiN. Także ocena zdrowotności przed zaopatrzeniem materiału roślinnego w paszport roślin będzie zadaniem podmiotu profesjonalnego, z zastrzeżeniem określonych przypadków, gdy będzie to wykonywać POIORiN. Aby uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin konieczne będzie zgłodzenie się do PIORiN.

 

Podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów będą musiały spełnić określone wymogi, m.in. wykazać, że posiadają wiedzę niezbędną do przeprowadzania ocen zdrowotności roślin oraz dysponują systemami i procedurami umożliwiającymi identyfikowalność nabywanych i/lub zbywanych roślin.

 

Więcej informacji na stronie

 https://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/

 


lista aktualności