22 Maja 2023

Aktualizacja deklaracji dostępności Drukuj

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Aktualizacja deklaracji dostępności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: https://piorin.gov.pl/lodz

 

Data publikacji strony internetowej: 24 listopada 2014 roku. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 maja 2023 roku.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • strona nie spełnia wszystkich wymogów testu WCAG 2.1 (niezgodności te zostaną usunięte w możliwie krótkim terminie).

Oświadczenie sporządzono dnia: 22 maja 2023 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób ze specjalnymi potrzebami strony internetowej prosimy o kontakt z Dariusz Cyppel, adres e-mail: .

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 42 611-66-60 wew. 36.

W celu zapewnienia dostępności przez urząd drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub  można składać wnioski o zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie, niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie o zapewnienie dostępności powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz wskazać sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie  alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://rpo.gov.pl   

 

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Adres: ul. Siewna 13A, tel. 42 633 99 72.

W budynku znajduje się także oddział terenowy urzędu – Oddział w Łodzi. Budynek współdzielony w ramach trwałego zarządu z Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Wojewódzki Inspektorat zajmuje pomieszczenia na parterze. 

Dojazd do budynku

Budynek w głębi osiedla. Aby dojechać do budynku należy skręcić z ul. Siewnej w ul. Azaliową i jechać do końca drogi asfaltowej zgodnie z oznakowaniem. Teren ogrodzony, z bramą wjazdową, oświetlony.

Wejście do budynku

Wejście główne od przodu budynku, z parkingu. Wysoki parter bez podjazdów i wind. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą wysokie schody. Przed wejściem domofon, brak opisów kontrastowych. Drzwi wejściowe szerokie, ciężko się otwierają.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku, udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami

Przed wejściem płaskie wycieraczki, w wejściu głównym, niski próg.

Korytarze przy wejściu szerokie, ale w głębi budynku znacznie się zwężają. Drzwi pokoi otwierają się na zewnątrz, co ogranicza przejście korytarzem.

Brak progów i przeszkód poziomych.

W korytarzu duża, widoczna tablica informacyjna z numerami i opisami pokoi.

Brak widocznego oznakowania numerycznego na poszczególnych drzwiach. Małe tabliczki informacyjne umieszczone z boku każdych drzwi.

Brak wind w budynku.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddziały terenowe

Oddział w Skierniewicach

Adres: 96-060 Skierniewice, Aleja Macieja Rataja 9, tel. 46 833 29 89

Budynek w trwałym zarządzie, wolnostojący, parterowy. Brama wjazdowa widoczna, oznakowana. Duży parking przed budynkiem, podjazd dla wózków od strony chodnika. Wejście do budynku z boku budynku. Brak barier przy wejściu, szerokie drzwi, lekko się otwierają.

Korytarze szerokie, brak barier. W korytarzu duża tablica informacyjna. Brak kontrastowych oznaczeń na tablicy i drzwiach pokoi.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dworska 13, tel. 44 646 73 54

Budynek w trwałym zarządzie, wolnostojący, parterowy w głębi kompleksu przemysłowego. Na teren dotrzeć można piechota lub samochodem.

Pieszo ul. Dworską przechodząc przez park Belzacki. Samochodem można dojechać jadąc ul. Energetyków, skręcić w ul. Kasztanowa na wprost przez bramę boczną, drogą wysypaną gresem. Tablice informacyjne wywieszone są na płocie od strony parku Balzackiego i brak jest oznakowania urzędu od strony ul. Kasztanowej.

Teren budynku ogrodzony, oświetlony, wjazd na teren tylko przez bramę boczną. Wejście główne z przodu budynku. Widoczne oznakowanie, co w urzędzie się znajduje. Do wejścia prowadzą schody z poręczami, brak podjazdu dla wózków, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Szerokie drzwi wejściowe. Wewnątrz drugie drzwi dwuskrzydłowe, lekko się otwierają, brak progu.

Korytarze szerokie, przy wejściach do większości pomieszczeń bariery w postaci progów lub stopni.

W korytarzu duża tablica informacyjna. Brak oznakowania kontrastowego na tablicy oraz na drzwiach pomieszczeń.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Sieradzu

Adres: 98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, tel. 43 822 41 45

Budynek współdzielony w ramach trwałego zarządu z Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wojewódzki Inspektorat zajmuje pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze.

Budynek dwupiętrowy, wolnostojący, widoczny z ulicy. Na teren prowadzi brama wjazdowa, na terenie miejsca parkingowe z przodu i z tyłu budynku. Teren oświetlony, brak barier na parkingu. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku od przodu budynku, osłonięte, oznakowane widocznie.

Prowadzą do niego schody, brak poręczy, podjazdów, brak wind. Drzwi podwójne, wąskie i niskie. Progi. Wewnątrz wąskie korytarze i wysokie schody prowadzące na piętro. Brak windy wewnątrz.

W korytarzu duża, kontrastowa tablica informacyjna. Ale brak oznaczenia kontrastowego na drzwiach pomieszczeń.

Na piętrze progi i uskoki między pomieszczeniami.

Brak toalet i pomieszczeń socjalnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami. Toalety znajdują się na pierwszym piętrze.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

Budynek ze względu na architekturę i konstrukcję wymaga generalnego remontu, aby dostosować do minimalnych wymagań dla osób ze specjalnymi potrzebami.

  

Oddział w Wieruszowie

Adres: 98-400 Wieruszów, ul. Ludwika Waryńskiego 14, tel. 62 784 13 34

Budynek, w którym podnajmowane są pomieszczenia stanowi własność Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

Budynek na ogrodzonym terenie gdzie zlokalizowany jest duży parking. Wejście z przodu budynku. Z boku wejścia zlokalizowana jest winda, oznakowana przeznaczona dla osób ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi na wszystkie piętra budynku.

Na budynku widoczne oznakowanie, co się w nim znajduje. Brak tablicy informacyjnej w środku, trudno zlokalizować firmę.

Pomieszczenia Inspektoratu znajdują się na pierwszym piętrze. Korytarze bez barier poziomych i pionowych, szerokie i dobrze oświetlone. Przy windzie zlokalizowana toaleta dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pokoje widocznie oznakowane numerycznie.

W pomieszczeniach Inspektoratu:

Przejścia szerokie, bez progów.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Brzezinach

Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, tel. 46 874 21 24

Budynek i teren częściowo dostosowane. Na zewnątrz duży parking, wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przed głównym wejściem, z lewej strony podjazd dla wózków, duże drzwi wejściowe bez barier. Wejście osłonięte, wewnątrz przedsionek. Korytarze szerokie bez barier poziomych i pionowych. W budynku WC przystosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Pomieszczenia oddziału na parterze. Oznakowane tablica informacyjnymi.

Przejścia szerokie, bez progów.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Farbiarska 20/24, tel. 517 028 404 

Pomieszczenia wynajmowane. Kompleks objęty opieką konserwatora budynków.

Budynek jednopiętrowy, na terenie kompleksu z dużą liczbą miejsc parkingowych. Kompleks przystosowany, liczne podjazdy dla wózków.

Pomieszczenia oddziału zlokalizowane na parterze. Brak barier przy wejściu. Szerokie dostępne drzwi do pomieszczeń. Brak progów i innych barier pionowych i poziomych.

W pomieszczeniu brak dostosowanego WC dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Bełchatowie

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 49, tel. 44 632 81 40

Pomieszczenia wynajmowane. Budynek jednopiętrowy, parking przed wejściem w tym wyznaczone miejsca parkingowe dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Pomieszczenia znajdują się na parterze. Wejście osłonięte,  szerokie drzwi, brak barier.

WC znajduje się na pierwszym piętrze, nieprzystosowane. Na piętro prowadzą schody brak wind i platform. Liczne bariery architektoniczne.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Oddział w Pajęcznie

Adres: 98-330 Pajęczno, ul. 1-go Maja 58B, tel. 34 311 12 79

Pomieszczenia wynajmowane. Zlokalizowane w kompleksie przemysłowym. Budynek parterowy. Wejście od strony parkingu, liczne miejsca parkingowe w tym miejsca wyznaczone dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Wejście szerokie, osłonięte. Drzwi lekko się otwierają. Korytarze szerokie. Brak barier poziomych i pionowych. Pomieszczenia zlokalizowane na końcu korytarza. Oznakowane widocznie i kontrastowo.

Brak WC przystosowanego dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak udogodnień dla osób niedowidzących jak lupki powiększające lub ramki.

Do wszystkich pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Pozostałe jednostki terenowe:

Podnajmowane pomieszczenia, które nie są dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami, co wynika z braku dostosowania przez właściciela lub zgody konserwatora budynku na generalną przebudowę.

Liczne bariery architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne.

Brak jest podjazdów i wind.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak pętli indukcyjnych oraz udogodnień dla osób niedowidzących.

Do wszystkich pomieszczeń oddziałów można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W oddziałach wyznaczono pracowników do pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami.

Adresy pozostałych oddziałów:

Oddział w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, tel. 24 721 35 82

Oddział w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, tel. 46 837 50 65

Oddział w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 39, tel. 24 253 36 68

Odział w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, tel. 46 814 36 34

Oddział w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Metalurgii 1, tel. 44 682 08 17

Oddział w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Perzyńskiego 5, tel. 44 755 30 31

Oddział w Łasku, 98-100 Łask, ul. Jodłowa 9A, tel. 517 030 192

Oddział w Poddębicach, 99-300 Poddębice, ul. Kaliska 5, tel. 43 678 37 52

Oddział w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6, tel. 43 843 39 12