18 Kwietnia 2014

Ziemniaki towarowe

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców podlegają podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają lub przemieszczają ziemniaki inne niż sadzeniaki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura ich rejestracji i obowiązki, jakim podlegają są takie same jak w przypadku wpisu do rejestru przedsiębiorców innych podmiotów. Szczegóły dostępne są tutaj.

 

Oznakowanie ziemniaków

Oznakowania ziemniaków innych niż sadzeniaki umieszczane jest:

 • na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa, itp.), lub
 • jeśli ziemniaki przewożone są luzem, na przewożących je środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeśli informacje zawarte w tym dokumencie handlowym umożliwiają identyfikację środka transportu.

 

Znakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki może posiadać dowolną formę, np. naklejki lub etykiety i powinno zawierać, odpowiednio:

 

 1. Bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki, które są wprowadzane bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. numer wpisu do rejestru podmiotu, który je wprowadzał, albo
  2. podmiotu, który je wprowadzał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
  3. podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je wprowadzał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.
 2. Bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do innych państw członkowskich lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. numer wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora lub rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego, podmiotu, który je uprawiał, albo
  2. podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
  3. podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, regulujące powyższe wymagania, dostępne jest tutaj.

 

Zaświadczenia dla ziemniaków innych niż sadzeniaki przemieszczanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Zaświadczenie to wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i jest ono ważne 14 dni od dnia wystawienia dokumentu. Szczegółowe zasady przemieszczania ziemniaków w obrębie Unii Europejskiej dostępne są tutaj.