Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ogólne informacje

Poniżej przedstawiamy wykaz rozporządzeń mających zastosowanie w obszarze nadzoru fitosanitarnego. Dokładamy starań, aby prezentowane tutaj przepisy były aktualne, niemniej zachęcamy do poszukiwania aktualnych przepisów prawa na stronach Dziennika Ustaw (dziennikustaw.gov.pl/) lub stronach Sejmu (prawo.sejm.gov.pl/).

 

Proszę mieć również na uwadze, że niektóre przepisy unijne publikowane są w drodze rozporządzeń wykonawczych, które są stosowne wprost w państwach członkowskich UE, czyli nie muszą zostać przeniesione do prawa krajowego, aby były obowiązujące w danym państwie. Wybrane przepisy unijne w obszarze zdrowia roślin dostępne są tutaj.

Organizmy szkodliwe dla ziemniaka

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1 6 marca 2023 r.
(Dz. U. z 2023 r., poz. 460)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum

2 7 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2287)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus

Pozostałe organizmy szkodliwe

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

9 października 2013 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1131)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

2 15 września 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

3

24 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 97, z późn. zm.)
tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

4 9 sierpnia 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1046)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (perry)
5

27 sierpnia 2020 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1460)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
6

11 lutego 2019 r.

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1190)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Dokumenty i oznakowania

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

25 lipca 2008 r.
(Dz. U. nr 144 poz. 910)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

2 7 września 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
3

25 listopada 2020 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2217)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach

Kontrola graniczna

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

14 listopada 2005 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1280)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2

2 czerwca 2020 r.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1518)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej

3

9 sierpnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1604)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

4 28 lutego 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 350)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady

5 13 grudnia 2016 r.
(M.P. z 2017 r., poz. 3)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

6 8 listopada 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2127)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany
7 7 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1040)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
8 7 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1049)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
9 29 kwietnia 2020 r.
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1044)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich
10 4 września 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1828)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się niektórych organizmów szkodliwych
11

4 sierpnia 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1315)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii
12

13 sierpnia 2021 r.

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1567)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Strefy chronione

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

22 luty 2005 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 693)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

Opłaty

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

21 września 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami
2

4 grudnia 2017 r.

(t.j.Dz.U. 2022 poz. 630)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego
3

12 października 2020 r.

(Dz.U. 2020 poz. 1853)  termin wejścia w życie 1 stycznia 2021 r. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

 

Dotacje

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

29 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1170, z późn. zm.)

tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

2

29 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1170)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

3 20 września 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1614)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
4 27 lipca 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1470)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
5 23 kwietnia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 901)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
6

7 czerwca 2021 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1134)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
7

2 lutego 2022 r.

(Dz. U. z 2022 r., poz 253)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
8

5 maja 2022 r.

(Dz. U. z 2022 r., poz. 957)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
9

30 sierpnia 2022 r.

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1874)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
10

27 lipca 2023 r.

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1562)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Pozostałe

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

28 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 poz. 2404)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie szczegółowej organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz legitymacji służbowej pracowników tej inspekcji

2

23 lutego 2022 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 466)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

 

Zgłoś błąd