Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ogólne informacje

Poniżej przedstawiamy wykaz rozporządzeń mających zastosowanie w obszarze nadzoru fitosanitarnego. Dokładamy starań, aby prezentowane tutaj przepisy były aktualne, niemniej zachęcamy do poszukiwania aktualnych przepisów prawa na stronach Dziennika Ustaw (dziennikustaw.gov.pl/) lub stronach Sejmu (prawo.sejm.gov.pl/).

 

Proszę mieć również na uwadze, że niektóre przepisy unijne publikowane są w drodze rozporządzeń wykonawczych, które są stosowne wprost w państwach członkowskich UE, czyli nie muszą zostać przeniesione do prawa krajowego, aby były obowiązujące w danym państwie. Wybrane przepisy unijne w obszarze zdrowia roślin dostępne są tutaj: http://piorin.gov.pl/prawo/rozporzadzenia-unijne/

Organizmy szkodliwe dla ziemniaka

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

7 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2281)

uchylenie dotychczasowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

2 7 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2283)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus
3 7 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2287)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus
4 7 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2286)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus

5

5 sierpnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1782, z późn. zm.)

wersja scalona, nieoficjalna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

6

13 października 2010 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1288)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

7

2 kwietnia 2007 r.
(Dz. U. nr 65, poz. 436, z późn. zm.)

wersja scalona, nieoficjalna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

Pozostałe organizmy szkodliwe

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

23 luty 2004 r.
(Dz. U. nr 32, poz. 281)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki

2

27 czerwca 2007 r.
(Dz. U. nr 124, poz. 861)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela

3

30 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1220)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

4

9 października 2013 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1131)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

5

18 grudnia 2012 r.
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 911)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

6 15 września 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

7

24 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 97, z późn. zm.)
tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

8

15 października 2013 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1191)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto
9 9 sierpnia 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1046)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (perry)
10 29 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2385)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa
11 22 kwietnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 774)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)
12

27 sierpnia 2020 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1460)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
13

11 lutego 2019 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1190)
tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)
14 30 października 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1984)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa rozetowatości róży
15 30 listopada 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2179)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Dokumenty i oznakowania

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

25 kwietnia 2016 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1579
tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

2

11 lipca 2005 r.
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 898)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

3

23 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. nr 94 poz. 921)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin

4

25 lipca 2008 r.
(Dz. U. nr 144 poz. 910)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

5 7 września 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
6

25 listopada 2020 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2217)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach

Kontrola graniczna

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

14 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. nr 73 poz. 661)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną

2

14 listopada 2005 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1280)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

3

2 czerwca 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1063)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

4

9 sierpnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1604)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

5 28 lutego 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 350)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady

6 13 grudnia 2016 r.
(M.P. z 2017 r., poz. 3)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

7 8 listopada 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2127)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany
8 9 czerwca 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 519)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum
9 3 września 2007 r.
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1860)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzaju Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.
10 14 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 875)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii
11 7 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1040)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
12 7 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1049)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
13 29 kwietnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 801)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich
14 4 września 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1828)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się niektórych organizmów szkodliwych
15 4 sierpnia 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1312)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
16

4 sierpnia 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1315)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii

Strefy chronione

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

22 luty 2005 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 693)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

2

22 luty 2005 r.
(Dz. U. nr 38, poz. 360)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej

Opłaty

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

29 sierpnia 2008 r.
(Dz. U. nr 169 poz. 1046)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej

2 21 września 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami
3

4 grudnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2354)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego
4

12 października 2020 r.

(Dz.U. 2020 poz. 1853)  termin wejścia w życie 1 stycznia 2021 r. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

Dotacje

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

29 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1170, z późn. zm.)

tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

2

29 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1170)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

3 20 września 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1614)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
4 27 lipca 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1470)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
5 23 kwietnia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 901)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
6

7 czerwca 2021 r.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1134)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Pozostałe

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

3 czerwca 2004 r.
(Dz. U. nr 142 poz. 1510, z późn. zm.)

tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

2

12 lutego 2009 r.
(Dz. U. nr 34 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

 

Zgłoś błąd