18 Kwietnia 2014

Przemieszczanie ziemniaków

Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w:
1. zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter sepedonicus, oraz odpowiednio
2. paszport roślin, w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo

3. oznakowanie, w przypadku przemieszczania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

Ponadto, ziemniaki powinny zostać wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzanego przez PIORiN.

Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1, może zostać wydane, jeżeli są spełnione następujące warunki:

 1. wojewódzki inspektor w wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdził w bulwach ziemniaka przeznaczonych do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej występowania bakterii Clavibacter sepedonicus oraz:​​​​
  1. wszystkie partie bulw ziemniaka, które pochodzą z tego samego miejsca produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaka przeznaczone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały poddane przez wojewódzkiego inspektora badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii, albo
  2. miejsce produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaka przeznaczone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie znajduje się w strefie zagrożenia, w której będą podejmowane działania w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus, i w tym miejscu produkcji zostały wysadzone jedynie:
   1. sadzeniaki ziemniaka, co potwierdzają paszporty roślin lub dokumenty zakupu sadzeniaków ziemniaka, lub
   2. bulwy ziemniaka poddane przez wojewódzkiego inspektora badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii, albo
 2. miejsce produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaka przeznaczone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jest uznane za miejsce produkcji wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

 

Informacja o każdej przesyłce ziemniaków, przekazywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa do służby ochrony roślin kraju ich przeznaczenia, która przejmuje dalszy nadzór nad przesyłką.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju. Tam również można złożyć wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia.