18 Kwietnia 2014

Ziemniaki towarowe

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców podlegają podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają lub przemieszczają ziemniaki inne niż sadzeniaki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura ich rejestracji i obowiązki, jakim podlegają są takie same jak w przypadku wpisu do rejestru przedsiębiorców innych podmiotów. Szczegóły dostępne są tutaj.

 

Oznakowanie ziemniaków

Oznakowania ziemniaków innych niż sadzeniaki umieszczane jest:

 • na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa, itp.), lub
 • jeśli ziemniaki przewożone są luzem, na przewożących je środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeśli informacje zawarte w tym dokumencie handlowym umożliwiają identyfikację środka transportu.

 

Znakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki może posiadać dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykietki (karteczki) i powinno zawierać:

 • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców wszystkich kolejnych podmiotów, które je uprawiały, magazynowały, pakowały, sortowały lub przemieszczały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podmiotu, który je wprowadzały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane w Polsce lub kod albo nazwa państwa pochodzenia ziemniaków.

 

Zaświadczenia dla ziemniaków innych niż sadzeniaki przemieszczanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Zaświadczenie to wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i jest ono ważne 14 dni od dnia wystawienia dokumentu. Szczegółowe zasady przemieszczania ziemniaków w obrębie Unii Europejskiej dostępne są tutaj.

 

Ograniczenia w obrocie ziemniakami innymi niż sadzeniaki

Ziemniaki inne niż sadzeniaki mogą być przemieszczane na terytorium Wspólnoty tylko, jeżeli:

 • pochodzą z powiatów uznanych za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum, lub
 • pochodzą z powiatów w których występuje patotyp 1(D1) grzyba Synchytrium endobioticum, pod warunkiem, że:
  • miejsce produkcji tych ziemniaków zostało uznane, po przeprowadzeniu urzędowej kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum; wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje zaświadczenie, dołączane do przesyłki, że miejsce produkcji tych ziemniaków zostało uznane za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum lub
  • są odmianą odporną co najmniej na patotyp 1(D1) grzyba Synchytrium endobioticum, a w przypadku ich przemieszczania do powiatów, w których nie stwierdzono występowania grzyba Synchytrium endobioticum, lub do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały uprzednio umyte lub oczyszczone oraz pozbawione gleby.
 • ziemniaki inne niż sadzeniaki pochodzące z powiatów, w których stwierdzono występowanie patotypów grzyba Synchytrium endobioticum innych niż patotyp 1(D1) tego grzyba, nie mogą być przemieszczane do pozostałych powiatów oraz do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Wykazy powiatów, w których stwierdzono występowanie patotypów grzyba Synchytrium endobioticum innych niż patotyp 1(D1) tego grzyba oraz powiatów uznanych za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum dostępne tutaj.

Odmiany ziemniaków rejestrowane dotychczas w Polsce charakteryzują się odpornością na grzyba Synchytrium endobioticum. Wykaz odmian ziemniaka zarejestrowanych w Polsce, wraz ze wskazaniem związanej z nimi odporności publikowany jest, co roku, przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (wykaz można znaleźć na stronie internetowej COBORU pod adresem www.coboru.pl).