15 Maja 2020

Podstawowe wymagania dla podmiotów profesjonalnych

Podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych są zobowiązane do:

 

 1. Podmiot profesjonalny, któremu dostarczane są rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty podlegające regulacjom, prowadzi rejestr umożliwiający temu podmiotowi zidentyfikowanie, dla każdej jednostki handlowej dostarczonej rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu, podmiotów profesjonalnych, które ją dostarczyły.
   
 2. Podmiot profesjonalny dostarczający rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty podlegające regulacjom, prowadzi rejestr umożliwiający temu podmiotowi zidentyfikowanie, dla każdej jednostki handlowej dostarczonej rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu, podmiotów profesjonalnych, którym ją dostarczono.
   
 3. Zarejestrowane podmioty, w stosownych przypadkach, zgłaszają co roku aktualizację dotyczącą zmiany danych, objętych wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych (o których mowa w ust. 2 rozporządzenia nr 2016/2031). Zgłoszenie to następuje do dnia 30 kwietnia każdego roku i dotyczy aktualizacji danych z poprzedniego roku. Wniosek o aktualizację danych, o których mowa w ust. 2 lit. a) (tj. danych adresowych), składa się nie później niż 30 dni po zmianie tych danych.
   
 4. W przypadku gdy upoważniony podmiot wydaje paszporty roślin lub gdy te paszporty roślin wydaje właściwy organ zarejestrowanemu podmiotowi, podmiot ten zapewnia, do celów identyfikowalności, rejestrację poniższych informacji w odniesieniu do paszportu roślin:
  1. w stosownych przypadkach – imię i nazwisko lub nazwę podmiotu profesjonalnego, który dostarczył daną jednostkę handlową;
  2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu profesjonalnego, do którego dana jednostka handlowa została dostarczona; oraz
  3. stosowne informacje odnoszące się do paszportu roślin.
    
 5. Podmioty profesjonalne prowadzą rejestr, o którym mowa w punkcie 2, 3 i 4, co najmniej przez trzy lata po dniu, w którym dostarczono im dane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub po dniu, w którym je dostarczyły.
   
 6. Przemieszczanie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie nieruchomości użytkowanych przez podmiot profesjonalny i pomiędzy nimi - podmioty profesjonalne, którym dostarcza się lub które dostarczają rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty podlegające regulacjom, dysponują systemami lub procedurami identyfikowalności umożliwiającymi zidentyfikowanie przemieszczeń tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie swoich nieruchomości i pomiędzy nimi.