25 Lutego 2020

Wykaz towarów podlegających regulacjom przy imporcie do UE

Wykaz towarów podlegających fitosanitarnej kontroli granicznej dostępny jest w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019.

 

W szczególności prosimy o zapoznanie się z :

Załącznik VI -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Załącznik VII -  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii

Załącznik XI – Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne (cz. A) oraz tych, których wprowadzenie na terytorium Unii nie wymaga takich świadectw (cz. B)

Załącznik XII - Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów ich wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki

 

Towary tymczasowo zakazane, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny ryzyka (PRA)

Na podstawie przepisów Rozporządzania 2016/2031 Komisja Europejska została uprawniona do ustalenia wykazu roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (tj. nie będących członkami UE), które stwarzają niedopuszczalny poziom zagrożenia agrofagami dla terytorium Unii. Takie rośliny i produkty roślinne są kwalifikowane jako „wysokiego ryzyka”, a ich import jest zakazany do czasu przeprowadzenia oceny zagrożenia (tzw. PRA). Wykaz roślin i produktów wysokiego ryzyka stanowi załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Procedura oceny zagrożenia (tzw. PRA) dla roślin i produktów roślinny zakwalifikowanych jako „wysokiego ryzyka" została określona w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Procedura oceny jest inicjowana wyłącznie na wniosek złożony do Komisji przez krajową organizację ochrony roślin państwa trzeciego zainteresowanego eksportem danego asortymentu do UE. Ocenę przeprowadza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

 

Wykaz owoców niewymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne

Przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. pozwalają Komisji Europejskiej na określenie roślin, dla których nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne w imporcie do UE, w przypadku gdy ocena oparta na dowodach dotyczących zagrożenia agrofagami i doświadczenie handlowe wskazują, że takie świadectwo nie jest konieczne. Wykaz owoców, dla których nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne stanowi załącznik XI część C do ww. Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072.

 

Wyszukiwarka przepisów importowych

Na stronach Komisji Europejskiej zamieszczony został portal Access2Markets, na którym możliwe jest wyszukanie przepisów importowych oraz eksportowych pod kątem różnych kryteriów. Portal ten dostępny jest na stronie: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content