17 Sierpnia 2021

Sprowadzasz do Polski rośliny spoza Unii Europejskiej – poznaj zasady importu

Roślina monstera
monstera-Obraz Egle...
Rośliny doniczkowe
plants-Obraz 정순 손 z...

Import spoza Unii Europejskiej roślin z nieznanych lub niepewnych źródeł, bez wymaganych dokumentów i kontroli może być przyczyną wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej niewystępujących dotychczas w UE organizmów szkodliwych dla roślin, które mogą spowodować znaczące straty gospodarcze oraz szkody w środowisku naturalnym.

 

Z tego powodu, nawet w przypadku roślin przywożonych na użytek własny, ich przywóz wiąże się z koniecznością przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. Sprowadzanie roślin ze sprawdzonego źródła, z towarzyszeniem wymaganych dokumentów oraz zgłoszenie ich do kontroli granicznej są gwarancją, że rośliny są zdrowe i że w miejscu wwozu na terytorium UE nie zostaną skonfiskowane i odesłane do miejsca pochodzenia lub zniszczone.

 

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, rośliny przeznaczone do sadzenia (w tym rośliny doniczkowe i  nasiona przeznaczone do siewu) wprowadzane na terytorium UE z państw trzecich każdorazowo muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wystawione przez oficjalną służbę ochrony państwa pochodzenia. Obowiązek zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne dotyczy także przywożonych z państw trzecich świeżych kwiatów ciętych, owoców i warzyw (wyjątek stanowią banany, kokosy, duriany, daktyle i ananasy).  Prawo nie przewiduje odstępstw od powyższych zasad dla importu do celów prywatnych, obowiązują one bez względu na ilość towaru, jaki jest importowany.

 

Osoby zainteresowane przywozem roślin do Unii Europejskiej, w celach komercyjnych, muszą zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rejestracja taka odbywa się na wniosek podmiotu. Po dokonaniu rejestracji, podmiot importujący do celów komercyjnych powinien założyć w systemie TRACES NT konto jako Europejski Rejestrowany Podmiot Profesjonalny (EURPO). Aby konto takie było aktywne, jego ważność musi zostać potwierdzona przez Wojewódzkiego Inspektora, u którego dokonywana była rejestracja w rejestrze podmiotów profesjonalnych.

 

W przypadku importu do celów prywatnych, rejestracja w rejestrze podmiotów profesjonalnych nie jest obowiązkiem, jednak osoba importująca powinna mieć konto w systemie TRACES NT jako podmiot europejski inny niż zarejestrowany operator (skrót EUPO w systemie TRACES NT). Konto takie jest darmowe i nie wymaga potwierdzenia ważności przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora.

 

Każda przesyłka roślin przeznaczonych do sadzenia oraz niektórych warzyw i owoców (np. papryki, bakłażanów, owoców cytrusowych, warzyw korzeniowych) wprowadzana na terytorium Unii Europejskiej, zarówno w celach komercyjnych jak i na własny użytek, musi zostać zgłoszona do granicznej kontroli fitosanitarnej w wyznaczonym do takiej kontroli Punkcie Kontroli Granicznej. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu TRACES NT poprzez wypełnienie przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę pierwszej części dokumentu CHED-PP.

 

Osobą odpowiedzialną za przesyłkę może być importer/wprowadzający lub osoba przez niego wyznaczona (np. agent celny). Wykonanie granicznej kontroli fitosanitarnej jest odpłatne, a wysokość opłaty jest zależna od ilości i rodzaju importowanego towaru. Więcej informacji na temat obsługi systemu TRACES NT: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/traces/.

 

Niezastosowanie się do powyżej wskazanych zasad może wiązać się z zatrzymaniem przesyłki, jej odesłaniem do miejsca pochodzenia lub jej zniszczeniem. Koszty tych działań ponosi importujący/wprowadzający.

Rośliny przewożone bez zachowania powyższych zasad w bagażu osobistym, ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową zostaną skonfiskowane, może się to również wiązać z karą finansową. 

 

Więcej informacji na temat zasad importu spoza Unii Europejskiej regulowanych towarów pochodzenia roślinnego: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/import-towarow-do-ue/.

 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.