31 Grudnia 2022

Zaświadczenie fitosanitarne

W przypadku, gdy fitosanitarne świadectwo eksportowe dla towarów eksportowanych z Polski wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, a spełnienia wymagań specjalnych wymaga państwo, do którego przesyłka jest przeznaczona, lub państwa, przez które jest przemieszczana, wtedy spełnienie wymagań importowych dotyczących miejsca ich uprawy lub wytwarzania potwierdza, w formie zaświadczenia, wojewódzki inspektor właściwy dla miejsca prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

 

Dokument wydaje się na wniosek podmiotu planującego taki eksport i stanowi poświadczenie stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów na podstawie: kontroli i badań przeprowadzonych uprzednio przez Inspekcję w miejscu produkcji lub składowania w trakcie rutynowych czynności oraz kontroli i badań przeprowadzonych na zlecenie w związku ze złożonym wnioskiem.