31 Grudnia 2022

Świadectwo fitosanitarne w formie papierowej

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego w formie papierowej

 

Formularz wniosku dostępny jest na dole tej strony, a także w jednostkach PIORiN oraz na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego inspektoratu w zakładce Formularze. 
Wykaz podstron poszczególnych wojewódzkich inspektoratów dostępny jest tutaj.

 

Wniosek składa eksporter lub osoba przez niego upoważniona. Wtedy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości, ustalonej w ustawie o opłacie skarbowej.

 

Ponadto, do wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego dołącza się inne dokumenty np.:

 • zezwolenie importowe (dokument wydawany przez organizację ochrony roślin kraju, do którego przesyłka ma być wprowadzona lub państwo(a) przemieszczania)),
 • świadectwo fitosanitarne dla eksportu (w przypadku ubiegania się o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu, konieczne jest dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki),
 • świadectwo przedeksportowe (dokument wydany przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego UE); szczegółowe informacje dostępne są tutaj,
 • zaświadczenie fitosanitarne (dokument wydawany przez wojewódzkiego inspektora właściwego dla miejsca prowadzenia uprawy lub wytwarzania, w sytuacji, kiedy przesyłka jest przemieszczana z terenu działania innego wojewódzkiego inspektoratu); szczegółowe informacje dostępne są tutaj,
 • zaświadczenie potwierdzające wykonanie zabiegów fitosanitarnych (np. certyfikat fumigacji),
 • inne dokumenty, istotne w sprawie o wydanie świadectwa fitosanitarnego.

 

Kontrola fitosanitarna przesyłki przeznaczonej na eksport/reeksport

 

Kontrola fitosanitarna eksportu jest przeprowadzana w imieniu wojewódzkiego inspektora przez upoważnionego urzędowego inspektora.

 

Po sprawdzeniu wniosku oraz dokumentacji towarzyszącej pod względem formalnym i merytorycznym w dalszej kolejności inspektorzy PIORiN przystępują do fizycznej kontroli przesyłki. Może obejmować ona takie elementy jak: ocena wizualna, badanie makroskopowe, pobranie prób, badania laboratoryjne. Zakres kontroli jest uzależniony od eksportowanego asortymentu oraz  wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia.

 

Przesyłka poddawana jest kontroli w obecności eksportera lub osoby przez niego upoważnionej. Przesyłka przeznaczona na eksport/reeksport:

 • musi znajdować się w miejscu wskazanym we wniosku,
 • musi być wydzielona i oznakowana oraz składowana w taki sposób, aby możliwy był dostęp do każdej pojedynczej partii,
 • po zakończeniu kontroli musi zostać zabezpieczona w taki sposób, aby nie doszło do zmiany jej statusu fitosanitarnego, np. poprzez kontakt z porażonymi przez agrofagi roślinami/przedmiotami.

 

Z każdej kontroli fitosanitarnej eksportu inspektor sporządza protokół.

 

Wydanie fitosanitarnego świadectwa dla eksportu i dla reeksportu

 

Termin wydania świadectwa fitosanitarnego jest uzależniony od rodzaju towaru oraz zakresu kontroli, jakiemu będzie podlegała przesyłka z uwzględnieniem czasu, przeznaczonego na badania laboratoryjne. Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych po stwierdzeniu, że przesyłka spełnia wymagania państwa przeznaczenia i/lub tranzytu upoważniony urzędowy inspektor wydaje świadectwo fitosanitarne. Informacje zamieszczane w dokumencie obejmują wyłącznie kwestie fitosanitarne, określone w przepisach fitosanitarnych państwa przeznaczenia / tranzytu. Dokument jest wypełniany w języku angielskim. Wydawany jest w jednym egzemplarzu. Eksporter otrzymuje oryginał, natomiast kopia jest przechowywana w dokumentacji jednostki, która wydała świadectwo fitosanitarne.

 

Opłaty

 

Wydanie świadectwa fitosanitarnego podlega opłacie skarbowej w wysokości ustalonej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłacie podlegają także czynności związane z kontrolą przesyłki przeznaczonej na eksport. Koszty kontroli, w tym pobierania prób oraz badań laboratoryjnych określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez PIORiN.

 

Odmowa wydania świadectwa fitosanitarnego ma miejsce zawsze w sytuacji, kiedy:

 

 • państwo trzecie nie określiło wymogu zaopatrzenia przesyłki w świadectwo fitosanitarne,
 • nie zostały spełnione wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia/tranzytu,
 • stwierdzono obecność agrofaga kwarantannowego dla Unii lub państwa przeznaczenia/tranzytu lub innego agrofaga,
 • wnioskodawca nie przedłożył dokumentacji, niezbędnej do wydania świadectwa fitosanitarnego.

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu