Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe na dofinansowanie kosztów ochrony roślin udzielane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (treść dostępna tutaj).

 

Zadania objęte w/w dofinansowaniem:

  • pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą producent rolny mógłby uzyskać przy ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z innym przeznaczeniem, w przypadku uznania tych ziemniaków za porażone lub podejrzane o porażone przez bakterię Clavibacter sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum,
  • pokrycie strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny, w przypadku uznania tych ziemniaków za porażone lub podejrzane o porażone przez bakterię Clavibacter sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum,
  • pokrycie kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia określonych organizmów,
  • pokrycie strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno,
  • pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka (inne niż sadzeniaki) wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw,
  • pokrycie strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jeżeli zostały unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów lub przekazane w celu przerobu przemysłowego, konsumpcji, skarmienia zwierząt lub wykorzystania do produkcji biogazu.

 

Średnioroczne ceny skupu przydatne przy wyliczaniu należnej kwoty dotacji można sprawdzić na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz produktów biobójczych dostępny jest na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakładce Wykaz Produktów Biobójczych.

 

Uwaga!

Dotacje przedmiotowe mogą być przyznane jedynie producentom rolnym, którzy spełniają kryteria mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym MŚP.

 

Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje przedmiotowe jak również wzory formularzy, można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju. Dane adresowe jednostek organizacyjnych PIORiN dostępne są tutaj.

Pliki do pobrania

Wzór nr 7
Wzór nr 7
Wzór nr 7a
Wzór nr 7a
Wzór nr 8
Wzór nr 8
Wzór nr 9
Wzór nr 9a oświadczenia o spełnieniu kryteriów dla MŚP
Wzór nr 9a
Zgłoś błąd