Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Wymagania importowe

Poprzez import należy rozumieć wwóz na terytorium Polski towarów z krajów nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, mogą być wprowadzane na terytorium Polski, jeżeli:
 

  1. są wolne od organizmów kwarantannowych,
  2. spełniają wymagania specjalne, a w przypadku przeznaczenia ich do stref chronionych - wymagania specjalne dla tych stref,
  3. podmioty dokonujące ich wprowadzania na terytorium Polski są wpisane do "rejestru przedsiębiorców" prowadzonego przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
  4. przed wprowadzeniem na terytorium Polski zostały poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysłane.


Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z państw trzecich, a są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe i stwarzają niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tych organizmów, powinny być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu wydane przez właściwy organ państwa trzeciego.

Przepisy te nie dotyczą przesyłek przewożonych tranzytem przez terytorium Wspólnoty bez zmiany statusu celnego (o ile nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych).

Wprowadzanie na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, które przed wprowadzeniem na terytorium RP powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej może odbywać się wyłącznie przez 19 punktów wwozu. Wykaz punktów wwozu, w których przeprowadzana jest graniczna kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Polski dostępny jest tutaj. W w/w punktach wwozu inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzają graniczną kontrolę fitosanitarną, obejmującą następujące czynności:
 

  1. sprawdzenie , czy przesyłce towarzysza wymagane dokumenty - (m.in. prawidłowo wypełnione świadectwo fitosanitarne wystawione przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego) lub czy jest ona prawidłowo oznakowana,
  2. kontrola tożsamości,
  3. kontrola zdrowotności.

 
W zależności od wyników tej kontroli inspektor PIORiN wydaje decyzje:

  1. zezwalającą na wwóz towaru, jeżeli przesyłka spełnia wymagania fitosanitarne,
  2. zakazującą wwozu, jeżeli nie odpowiada tym wymaganiom, lub
  3. nakazującą określone postępowanie z towarem (np . przeprowadzenie jednorazowego zabiegu odkażania lub oczyszczania przesyłki, zniszczenie przesyłki, usuniecie porażonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów).

 
Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji, o których mowa powyżej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty znajdują się pod nadzorem organu celnego.

Wykaz roślin i produktów roślinnych zakazanych w imporcie - informacja dla pasażerów

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez KE, pokazującymi ograniczenia w przywozie roślin i produktów pochodzenia roślinnego do krajów UE, zgodnie z nowymi przepisami importowymi, które weszły w życie od 14 grudnia 2019 r.

 

Film omawiający problematykę importu do UE w zakresie nowych przepisów importowych: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181068Film jest dostępny również z polskimi napisami - należy w ustawieniach filmy wybrać właściwy język. 

Ulotka informacyjna dostępna jest poniżej. 

Pliki do pobrania

Ulotka dla pasażerów, zakaz importu towarów roślinnych do UE
Zgłoś błąd