Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zarządzenia Wojewódzkiego Inspektora

2024 r.

Pliki do pobrania

W sprawie w bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
W sprawie utworzenia w 2024 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale WIORIN w Świebodzinie.
W sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WIORIN w Gorzowie Wlkp. na lata 2024-2026
W sprawie wprowadzenia PBZIiBT w WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków publicznych w WIORIN w Gorzowie Wlkp. których wartość jest niższa niż 130.000 złotych.
W sprawie ustalenia planu szkoleń na 2024 r. dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wprowadzenia Instrukcji Operacyjnej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych w Woiewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży przyczepki lekkiej Neptun należącej do Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2023 r.

Pliki do pobrania

W sprawie ustalenia dla pracowników Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dodatkowego dnia wolnego od pracy.
W sprawie przeprowadzenia treningu ,,NADODRZE 2023" w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w dniach 27-23 listopada 2023 r.
W sprawie ustalenia dla pracowników Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dodatkowego dnia wolnego od pracy.
W sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie zasad przyznawania jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. - załącznik do użytku wewnętrznego.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie ustalenia Regulaminu pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie zasad ustalenia ryczałtu na 2023 r., którego wysokość odpowiada przewidzianym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku w wykonywaniem pracy zdalnej. Załączniki do użytku wewnętrznego.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego stużbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Zespołu monitorującego rozwój sytuacji kryzysowych w związku z przeprowadzeniem treningu ,,NADODRZE 2023" w WIORiN w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 czerwca 2023 r. w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do pzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Nabycie Środków transportu na potrzeby WIORiN w Gorzowie Wielkopolskim.
W sprawie wprowadzenia dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie przeprowadzenia treningu ,,NADODRZE 2023" w WIORiN w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 czerwca 2023 r. w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa w ramach stałego dyżuru.
W sprawie dostępu do dokumentacji z przeprowadzenia treningu ,,NADODRZE 2023" w WIORIN w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 czerwca 2023 r. w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Woiewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie systemu stałych dyżurów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej: Inspektora ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzelcach Kraj.
W sprawie ustalenia planu szkoleń na 2023 r. dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie utworzenia w 2023 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
W sprawie przygotowań i udziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w wojewódzkich ćwiczeniach obronnych pk. NADORZE 2023
W sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, których wartość jest niższa niż 130.000 zlotych.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu slużby cywilnej: Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Sulęcinie.
W sprawie powołania Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej: Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu 0chrony Roślin i Nasiennictwa w Sulęcinie.
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Woijwódzkim lnspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Wojewódzkim Inspektporacie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2022 r.

Pliki do pobrania

W sprawie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespolu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wschowie
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie slużby cywilnej: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzelcach Krajeńskich.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Żaganiu.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej: Inspektor ds. fitosanitarnych w oddziałe WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie utworzenia w 2022 r. funduszu nagród w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania naboru na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej : Inspektor ds. fitosanitarnej w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Wojewódzki Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie zasad zwrotu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Załącznik do użytku wewnętrznego.

2021 r.

Pliki do pobrania

W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale WIORIN w Żaganiu.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. oceny materiału siewnego w Dziale Nadzoru Nasiennego w WIORIN w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie ustalenia dla pracowników WIORIN w Gorzowie Wlkp. dodatkowego dnia wolnego od pracy.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie SOR w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów w WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ,,NAWOZÓW WE" i Środków wspomagających uprawę roślin w DORIN.
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży samochodu osobowego marki Chevrolet Epica 2.0D należącego do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie ustalenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dodatkowego dnia wolnego od pracy.
W sprawie zasad przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. na lata 2021 - 2023.
W sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji do oceny przydatności składników rzeczowych mienia ruchomego do dalszego użytkowania w WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. oceny materiału siewnego w Dziale Nadzoru Nasiennego w WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wprowadzenia Procedury przestrzegania etyki zawodowej, przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zapobiegania zjawiskom o charakterze korupcyjnym w WIORIN w Gorzowie Wlkp. ( załączniki do użytku wewnętrznego ).
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Kangoo należącego do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W spraie powołania zespołu ds. przeprowadznenia naboru na wolne stanowsiko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. oceny materiału siewnego w dziale Nadzoru Nasiennego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennicwta w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie sporządzenia opisów stanowisk pracy oraz powołania zespołu wewnętrznego do weryfikacji opisów stanowisk pracy oraz przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy w służbie cylwilnej w Wiorin w Gorzowie Wlkp.
W sprawie określania zasad korzystania z komputerów służbowych oraz zasobów informatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu doradców etycznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie ustalenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w Oddziale Gorzów Wlkp.
W sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzki Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Zespołu Zarządzania Procesowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych.
W sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji do oceny przydatności składników rzeczowych mienia ruchomego do dalszego użytkowania w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie zasad pracy zdalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-I9 .
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w Pracowni Oceny Nasion w Zielonej Gorze
W sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2020 r.

Pliki do pobrania

Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp
Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w 2020 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie ustalenia dla pracowników WIORIN w Gorzowie Wlkp. dodatkowego dnia wolnego od pracy.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Sulęcinie.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Żaganiu.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim lnspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Żaganiu.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Żaganiu.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krośnie Odrzańskim.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie utworzenia w 2020 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w WIORIN w Gorzowie Wlkp.
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia "Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją" w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim
W sprawie zasad pracy zdalnej w Wojewódzkim inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie ,,COViD-19".
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wschowie.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzelcach Krajeńskich.

2019 r.

Pliki do pobrania

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Laboranta ds. diagnostyki nematologicznej i entomologicznej w Laboratorium Wojewódzkim WIORIN w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu d. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzelcach Krajeńskich.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wschowie.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Świebodzinie.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzelcach Krajeńskich.
W sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w Dziale Ochrony Roślin i Techniki w WIORiN w Gorzowie
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Żaganiu.
Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w 2019 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzelcach Kraj.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wschowie.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wschowie.
W sprawie powołania Komisji Socjalnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wprowadzenia analizy poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i ryzyka prz przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale WIORIN w Świebodzinie.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w 2019 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Laboranta ds. diagnostyki wirusologiczne j, mikologicznej oraz nematologicznej w Laboratorium Wojewódzkim WIORIN.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisku: Laborant ds. oceny zdolności kiełkowania w Pracowni Oceny Nasion.
W sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania procesowego w ramach projektu Szefa Służby Cywilnej ,,Skuteczne Standardy Nadzoru" w WIORIN.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej: Inspektora ds. stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie śor w DORIT.
W sprawie utworzenia w 2019 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2018 r.

Pliki do pobrania

W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim lnspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu we Wschowie.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie slużby cywilnej: Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Żaganiu.
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych, w który wyposażony jest Wojewódzki lnspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Lubsku.
W sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin w Gorzowie Wlkp. ( załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego )
W sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. ( załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego )
W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie utworzenia w 2018 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystania z samochodów służbowych, samochodów prywatnych do celów służbowych oraz korzystania z usług zewnętrznych firm transportowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
W sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Świebodzinie.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzelcach Krajeńskich.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisku: Księgowy ds. ewidencji gospodarczych i płac w Dziale Finansowym WIORIN
w sprawie powołania Komisji do oceny składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych , w który wyposażony jest WIORIN w Gorzowie Wielkopolskim.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektora ds. ochrony Roślin i Techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Strzelcach Krajeńskich.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej : Laboranta ds. diagnostyki wirusologicznej , mikologicznej oraz nematologicznej w Laboratorium Wojewódzkim WIORIN.

2017 r.

Pliki do pobrania

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, których wartość nie przekracza 30.000 euro
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w WIORIN w Gorzowie Wlkp.(Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie utworzenia w 2017r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej:Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Krośnie Odrzańskim.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko pracy w służbie cywilnej Laboranta ds. oceny zdolności kiełkowania w Pracowni Oceny Nasion.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko pracy w służbie cywilnej Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Krośnie Odrzańskim
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko pracy w służbie cywilnej Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Strzelcach Kraj.

2016 r.

Pliki do pobrania

w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w WIORiN
w sprawie ustalenia planu szkoleń na 2016 r. dla pracowników Wojewódzkiego inspektoratu. Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego.
w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej
w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
w sprawie wprowadzenia procedury realizacji budżetu zadaniowego
w sprawie utworzenia w 2016 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie zasad zwrotu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
w sprawie wdrażania systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Laboratorium Wojewódzkim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w oddziale w Świebodzinie
w sprawie dokonywania wydatków publicznych w WIORiN w Gorzowie Wlkp, których wartość nie przekracza 30.000 euro

2015 r.

Pliki do pobrania

w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Nowej Soli.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: samodzielne stanowisko pracy Informatyk w Wojewódzkim Inspektoracie.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu w Zielonej Górze.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Laboranta ds. oceny zdolności kiełkowania w Laboratorium Wojewódzkim – Pracowni Oceny Nasion w Delegaturze w Zielonej Górze
w sprawie powołania Komisji do spraw sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w którym wyposażony jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespół ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Lubsku.
w sprawie utworzenia w 2015 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
zmieniające Zarządzenie Nr 11 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Standardów
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: samodzielne stanowisko pracy Informatyk w Wojewódzkim Inspektoracie.
zmieniające zarządzenie nr 13 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: samodzielne stanowisko pracy Informatyk w Wojewódzkim Inspektoracie
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w WIORiN w Gorzowie Wlkp.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego WIORiN w Gorzowie Wlkp.

2014 r.

Pliki do pobrania

w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Zał.1 do użytku wewn.)
w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2014 dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, których wartość nie przekracza 30.000 euro
w sprawie utworzenia w 2014 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie sporządzania opisów stanowisk pracy oraz powołania zespołu wewnętrznego do weryfikacji opisów stanowisk pracy
w sprawie zasad oceny pracowników i funkcjonowania jednostki przez petentów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie nr 4/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia w 2014 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2013 r.

Pliki do pobrania

w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych, samochodów prywatnych do celów służbowych oraz korzystania z usług zewnętrznych firm transportowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów służbowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania umów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia trybu udzielania upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz prowadzenia rejestru upoważnień w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.
w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2013 dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. ( Załącznik nr. 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie wprowadzenia spójnego systemu ocen okresowych dla członków korpusu służby cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr. 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 6 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia spójnego systemu ocen dla członków korpusu...
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie utworzenia w 2013 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego ds. prowadzenia obrotu gotówkowego i ewidencji gospodarczych.
w sprawie wprowadzenia trzyletniego programu zarządzania zasobami ludzkimi dla członków korpusu służby cywilnej
zmieniające Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie utworzenia w 2013 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wyboru systemu tradycyjnego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego WIORiN w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Laboratorium Wojewódzkim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp..
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Magdalena Jaszcza, Dorota Mazankiewicz, Ryszard Mróz
Osoba publikująca informację: Przemysław Drzymała
Data wytworzenia informacji: 29.08.2014 10:00
Data publikacji informacji: 28.08.2014 14:29
Data aktualizacji informacji: 04.01.2019 12:36
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd