Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kontrole przeprowadzane w Wojewódzkim Inspektoracie

2024 r.

Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze – Oddział w Gorzowie Wlkp.

Termin: 29.04.2024 r, 10.05.2024 r, 14.05.2024 r.

Zakres:

1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.

2. Przepisy dot. legalności zatrudnienia.

3. Wypłacenie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.)

 

Dokumenty: Protokół kontroli

2022 r.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Termin: 12.04.2022 r.

Zakres:

1.Kontrota obejmuje postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych w Wojewódzkim lnspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

 

Dokumenty: Protokół kontroli

 

Państwowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Termin: 9,13,14.04.2021 r.

 

 

 

 

2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Termin: 15.04.2021 r.

Zakres:

1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 20212 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm. ), w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarującymi odpadami ( wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów ).

 

Dokumenty: Protokół kontroli

 

Państwowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Termin: 9,13,14.04.2021 r.

Zakres:

1.Kontrola interwencyjna dotycząca przechowywania na terenie Oddziału Inspektoratu w Zielonej Górze przy ul.Olbrychta10b niebezpiecznych chemikaliów (informacja wynikająca z otrzymanej anonimowej skargi). 

 

2.Stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zapewniających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  pracowników narażonych na zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

3.Sprawdzenie  przestrzegania rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony  pracy , w tym dot. m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

 

Dokumenty:  Protokół kontroli

 

Państwowy Inspektorat Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Termin: 2,3,19.03.2021 r.

Zakres:

1. Przestrzeganie zasad równego traktowania w zatrudnieniu w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę.

 

2. Urlopy wypoczynkowe 2019 r. i 2020 r.

 

Dokumenty: Wystąpienie

                      Protokół kontroli

2020 r.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Termin: 03-07.08.2020 r.

Zakres:

1. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców materiału siewnego.

 

Dokumenty: Wystąpienie pokontrolne

 

 

2018 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
Termin: 10.04.2018 - 29.06.2018
Zakres:

 1. : kontrola obejmowała postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty:    Wystąpienie pokontrolne

 

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Termin: 23 kwietnia 2018 r.

Zakres: postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych.

Dokumenty:  Wystąpienie pokontrolne

 

 

 

 

2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Termin: 7 , 11 , 12 , 14 , 15 grudzień 2017 r.

Zakres:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

 

      

Uzasadnienie braku protokołu:

             Na podstawie art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. UI. Z 2018 r. poz. 1000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. nie opublikował protokołu kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uznając, że anonimizacja w/w protokołu jest niewystarczająca oraz może naruszać dobro osobiste pracowników Inspekcji.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim

Termin: 20 listopada 2017 r.

Zakres: Nadzór nad warunkami pracy.

Dokumenty:  Protokół kontroli

2016 r.

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Termin: 12 lipca 2016 r.

Zakres: Poprawność prowadzenia badań Phytophthora fragariae var. fragariae

Dokumenty:  Wystąpienie pokontrolne

2014 r.

Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Gorzowie Wlkp.
Termin: 15, 18, 24.04.2014
Zakres: Przestrzeganie prawa pracy.

 

Uzasadnienie braku protokołu:

             Na podstawie art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. UI. Z 2018 r. poz. 1000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. nie opublikował protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, uznając, że anonimizacja w/w protokołu jest niewystarczająca oraz może naruszać dobro osobiste pracowników Inspekcji.

 

2013 r.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Termin: 11-14.02.2013
Zakres:

 1. Realizacja wytycznych Głównego Inspektora do planu pracy na rok 2012, w zakresie nadzoru nasiennego, nadzoru fitosanitarnego oraz nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
 2. Nadzór nad pracą jednostek terenowych w zakresie zdrowia roślin.

Dokumenty:     Wystąpienie pokontrolne

 

Lubuski Urząd Wojewódzki
Termin: 15.05.2013 - 05.07.2013
Zakres:

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 2. Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
 4. Ocena gospodarowania majątkiem w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wykorzystania telefonów i samochodów służbowych.

Dokumenty:    Wystąpienie pokontrolne

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014 10:00
Data publikacji informacji: 27.08.2014 10:23
Data aktualizacji informacji: 05.04.2018 09:51
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd