Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Finansowy - WIORiN Gorzów Wielkopolski


fax: 95 723-90-08

 

Dorota Mazankiewicz
Główny księgowy

tel. 95 723-90-08 wew. 21

Katarzyna Kaczyńska
Starszy księgowy

tel. 95 723-90-08 wew. 18

Sylwia Żurawska
Starszy księgowy

tel. 95 723-90-08 wew. 18

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych i planów finansowych.
 2. Opracowanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów.
 3. Bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji kasowych.
 5. Dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji bezgotówkowych.
 6. Wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom Inspektoratu oraz osobom zatrudnionym w ramach umów: zlecenia lub o dzieło.
 7. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Wykonywanie operacji finansowych związanych z dotacjami budżetowymi.
 9. Kontrola dotacji przeznaczonych innym jednostkom na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Organizowanie inwentaryzacji majątku i jej rozliczanie.
 11. Kontrola wydatków realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat.
 12. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i bilansów.
 13. Sporządzanie sprawozdań dotyczących PFRON, ewidencji i emisji zanieczyszczeń.
 14. Współdziałanie z bankami, organami skarbowymi w zakresie obsługi finansowo - księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu.
 15. Ścisłe współdziałanie z działem administracyjnym i samodzielnym stanowiskiem ds. kadr.
 16. Współpraca w zakresie ochrony mienia i prawidłowego zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa.
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zgłoś błąd