Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Ochrony Roślin i Nawozów - WIORiN Gorzów Wielkopolski

 

e-mail :
fax: 95 723-90-08

 

Andrzej Mierzejewski                              

Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów

tel. 95 723-90-08 wew. 24

Tomasz Bury

Inspektor

tel. 95 723-90-08 wew. 17

Magdalena Wegienek-Kamińska

Starszy Inspektor 

tel. 95 723-90-08 wew. 17

Paulina Suchenia

Inspektor 

 tel. 95 723-90-08 wew. 17

   

 

 

 

Zadania realizowane przez Dział Ochrony Roślin i Nawozów:

 1. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG,
 2. Kontrola podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin, w tym w zakresie spełnienia wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009,
 3. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin, w tym kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie,
 4. Kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin,
 5. Kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/2009,
 6. Kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu,
 7. Kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,
 8. Kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1107/2009,
 9. Kontrola stosowania środków ochrony roślin,
 10. Prowadzenie rejestru działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
 11. Prowadzenie spraw związanych z upoważnianiem podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin,
 12. Prowadzenie rejestru działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
 13. Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.
Zgłoś błąd