Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Schemat i regulamin organizacyjny - WIORiN Gorzów Wielkopolski

Pliki do pobrania

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu.
Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego WIORIN z dnia 21.06.2021 roku.
Siedziby i obszary działania jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu.
Wykaz symboli literowych stosowanych w Wiorin Gorzów Wlkp.
Statut Wojewódzkiego Inspektoratu.
Zarządzenie zmieniające regulamin organizacyjny

Organy Inspekcji

 

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  • Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
  • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Wojewódzki Inspektor w imieniu Wojewody Lubuskiego wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zapisanymi w ustawach o ochronie roślin i nasiennictwie oraz odrębnych przepisach, a bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji, organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor i jako organ wyższego stopnia - Główny Inspektor. Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracowników wojewódzkiego inspektoratu do wykonywania kontroli fitosanitarnej i wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

 

Zakres działań Wojewódzkiego Inspektora :

  • nadzór nad wykonywaniem zadań należących do wojewódzkiego inspektoratu,
  • określanie organizacji inspektoratu i zakresu zadań komórek organizacyjnych,
  • wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
  • wykonywanie uprawnień dyrektora generalnego urzędu, w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej,
  • przedkładanie Głównemu Inspektorowi sprawozdań z działalności Inspekcji,
  • współpraca z terenowymi organami administracji publicznej,
  • reprezentowanie wojewódzkiego inspektoratu na zewnątrz.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Magdalena Jaszcza
Osoba publikująca informację: Przemysław Drzymała
Data wytworzenia informacji: 04.02.2015 08:20
Data publikacji informacji: 04.08.2014 12:42
Data aktualizacji informacji: 20.07.2021 13:49
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd