Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Witamy na stronie WIORiN w Poznaniu

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, mail: wi-poznan@piorin.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Panem Kamilem Sobieraj  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem: wiorin-poznan@iodo-poznan.pl, lub pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

 

WIORiN w Poznaniu nie prowadzi sygnalizacji występowania agrofagów

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B
Sekretariat tel. 61 860-59-11
fax 61 860-59-12

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Poznań jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

Misja

Misją WIORiN w Poznaniu jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Redakcja strony wiorin poznań

 1. Piotr Mendelewski
 2. Katarzyna Nowak
 3. Paulina Migdalska-Kustosik
 4. Joanna Madaj

tel.: 61 860-59-19

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Poznań
Zgłoś błąd