Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział nadzoru nasiennego

e-mail :
 

 

Maria Szczepanek
Kierownik Działu 

tel. 61 860 59 15

tel. 723 582 108

Katarzyna Pruszyńska

Zastępca Kierownika Działu

tel. 61 860 59 59

Małgorzata Brencz
Starszy specjalista

tel. 61 860 59 26

Anna Hamrol

Starszy specjalista

tel. 61 860 59 57

Aleksandra Żurawska- Kordeczka

Starszy Specjalista

 

tel. 61 860 59 25

Maria Janc

Główny Specjalista

 

tel. 61 860 59 58

Małgorzata Czech- Materka

Inspektor

 

tel. 61 860 59 17
   

Zadania realizowane przez dział:

 

 1. Organizowanie, prowadzenie  i nadzorowanie oceny materiału siewnego oraz załatwianie odwołań  w tym zakresie.
 2. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości Działu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kadry urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów oraz urzędowych i akredytowanych próbobiorców łącznie z ewidencją w tym zakresie.
 4. Nadzorowanie i kontrola pracy kwalifikatorów oraz próbobiorców, o których mowa w pkt 3.
 5. Kontrola upraw winorośli, z których owoce przeznaczone są do wyrobu wina.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa ekologicznego związanych z wydawaniem zezwoleń na użycie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym oraz kontrole producentów ekologicznego materiału siewnego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem prób do oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w tym zakresie.
 8. Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie kontroli wytwarzania, stosowania i obrotu materiałem siewnym.
 9. Zbieranie i opracowywanie do celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie.
 11. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz ewidencji dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych.   
 12. Nadzór nad urzędowymi i akredytowanymi próbobiorcami materiału siewnego.
 13. Nadzór nad etykietowaniem materiału siewnego roślin rolniczych, sadzeniaków ziemniaka i materiału szkółkarskiego.
Zgłoś błąd