Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Petycje

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

Petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

2. wskazanie adresata petycji,

3. wskazanie przedmiotu petycji,

4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

 

Petycje można składać:

- listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań;

- doręczyć osobiście – w siedzibie WIORiN  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30; 

- faksem – na numer: +48 61 860-59-12

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Epuap.

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Wzór formularza
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Piotr Mendelewski
Data publikacji informacji: 24.11.2015 12:31
Data aktualizacji informacji: 24.11.2015 13:13
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd