Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poszczególne formularze zostały umieszczone pod nazwą działu lub laboratorium którego dotyczą.

  • Laboratorium Oceny Nasion (przejdź);
  • Laboratorium Wojewódzkie;
  • Nadzór Fitosanitarny  (przejdź);
  • Nadzór Nasienny;
  • Ochrona Roślin i Technika (przejdź).

 

Klauzula informacyjna RODO

lABORATORIUM WOJEWÓDZKIE

Badania laboratoryjne

                       Zlecenie na wykonanie badania
                       Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka

 

NADZÓR NASIENNY

 

Obrót materiałem siewnym

 

Zgłoszenie o wpis do ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
Oświadczenie dostawcy materiału szkółkarskiego
Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia obrotu materiałem siewnym

 

Ocena materiału siewnego
 

Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej
Upoważnienie do składania wniosku o dokonanie oceny
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej roślin rolniczych
Wniosek o ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o ponowne dokonanie oceny weryfikacyjnej

 

Materiał szkółkarski - ocena polowa i obrót
 

Wniosek o wydanie etykiet urzędowych do materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiet urzędowych do materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (drzewka)

Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (podkładki)

Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (sad mateczny)

Dokument dostawcy

Szkółkarski dokument dostawcy

Szkółkarski dokument towarzyszący


Rolnictwo ekologiczne

 

  Wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym

 

Arkusze oceny polowej

 

   Arkusz do oceny kukurydzy
   Arkusz oceny powierzchniowej
   Arkusz oceny procentowej
   Arkusz oceny polowej dla plantacji nasiennej ziemniaka

 

Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym 

 

    Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
    Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich za okres 01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
    Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD 

OCHRONA ROŚLIN I TECHNIKA

Obrót środkami ochrony roślin
 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

 

Badanie sprzętu do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących  przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących  przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów niebędących  przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej na szkolenie w zakresie ochrony roślin

 

Integrowana produkcja roślin

 

Wniosek o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin
Oświadczenie do wniosku o upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin

LABORATORIUM OCENY NASION

 

Pobieranie prób i ocena laboratoryjna materiału siewnego

 

Wniosek o pobranie próbek i/lub dokonanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego
Zlecenie na pobranie próbek i/lub wykonanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego
Zlecenie na wykonanie badania
Zlecenie wykonania usługi w celu wystawienia świadectwa ISTA
Wniosek o wystawienie świadectwa na mieszankę nasienną

 

Etykiety do materiału siewnego

 

Wniosek o wydanie pustych etykiet do materiału siewnego
Wniosek o wydruk etykiet do materiału siewnego
Wniosek o wydruk etykiet OECD

 

Udzielanie akredytacji

 

Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie pobierania prób materiału siewnego

NADZÓR FITOSANITARNY

Rejestracja przedsiębiorców
 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców

 

Zdrowie roślin

 

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
Zlecenie przeprowadzenia kontroli/oceny fitosanitarnej

 

Zgłoś błąd