Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział finansowy

e-mail:

 

Małgorzata Mieczyńska

Główny Księgowy

tel. 61 860-59-23

tel. 601 172 307

Grażyna Prech
Zastępca Głównego Księgowego

tel. 61 860-59-52

tel. 607 987 238

Alicja Stawiarska-Turek

Specjalista

tel. 61-860-59-24

Zofia Garapuczyk

Specjalista

tel. 61 860-59-49

Bogumiła Grzesiak

Starsza Księgowa

tel.61 860-59-49

Anna Krzyżańska
Specjalista

tel. 61 860-59-24

Paulina Garapuczyk

Księgowa

tel. 61-860-59-24

Zadania realizowane przez dział:

 1. Opracowywanie planów finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 2. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 3. Dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji kasowych, nadzór nad ich zgodnością z planem finansowym.
 4. Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 7. Przygotowywanie wniosków i decyzji dotyczących zmian w planie finansowym.
 8. Bieżąca analiza stanu zobowiązań i należności Wojewódzkiego Inspektoratu.
 9. Przygotowywanie dokumentów do egzekucji należności.
 10. Prowadzenie ksiąg środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji.
 11. Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 861 z póź.zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 13. Współpraca w szczególności z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Narodowym Bankiem Polskim, służbami skarbowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań finansowych.
Zgłoś błąd