Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział ochrony roślin i techniki - wiorin poznań

e-mail :

 

Katarzyna  Florczyk
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki

tel. 61 860-59-02

Małgorzata van Heerden
Starszy Specjalista

tel. 61 860-59-36

Paulina Migdalska - Kustosik 

Główny Specjalista

tel. 61 860-59-36

Michał Milewski

Starszy Inspektor

tel. 61 860 59-36

 

Zadania realizowane przez dział:

  1. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG,

  2. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin,

  3. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,

  4. kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin,

  5. kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin,

  6. kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/200,

  7. kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu,

  8. kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009,

  9. nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

  10. koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF),

  11. monitorowanie zużycia środków ochrony roślin,

  12. upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin,

  13. Dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.,

  14. nadzór nad przedsiębiorcami i podmiotami niebędących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

  15. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

  16. nadzór nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

  17. nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin.

 

Zgłoś błąd