Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stan przyjmowanych spraw

 

Wnioski

 

Sprawy w Inspektoracie załatwiane są na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które wymagane są na podstawie obowiązujących przepisów. Szczegółowych informacji na temat wniosków i obowiązujących załączników udzielają pracownicy właściwego działu, który prowadzi daną sprawę.

Informacje o zakresie prowadzonych spraw w poszczególnych działach można uzyskać w sekretariacie Inspektoratu, który skieruje do właściwego pracownika. Przy udzielaniu informacji telefonicznej pracownik Inspektoratu zobowiązany jest podać swoje nazwisko i stanowisko, które to informacje ułatwią dalsze załatwienie sprawy jak również kontakt.

Na stronie informacyjnej biuletynu umieszczone zostały wzory wniosków, które obowiązują przy załatwianiu spraw w Inspektoracie. Prawnicy Inspektoratu w razie potrzeby udzielają pomocy przy wypełnianiu wniosku.

 

Załączniki

 

Przy załatwianiu poszczególnych spraw wymagane są załączniki, które potwierdzają stan prawny lub faktyczny dotyczący danej sprawy. Należy przedstawić dokumenty, które są autentyczne. W przypadku dostarczenia oryginałów zwraca się je, a w dokumentacji akt pozostawia potwierdzoną kopię, na której pracownik Inspektoratu umieszcza klauzulę: "za zgodność z oryginałem", datę oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zwraca się uwagę, że dokumenty muszą być prawdziwe.

Wykorzystanie nieprawdziwych dokumentów jest przestępstwem wynikającym z przepisów kodeksu karnego i podlega karom, karze podlega również urzędnik, który poświadcza nieprawdę. Niedopuszczalne jest niszczenie i fałszowanie dokumentów.

 

Przyjmowanie spraw

 

Wniosek o załatwienie sprawy składa się do sekretariatu wojewódzkiego Inspektoratu, który po zadekretowaniu przekazywany jest do właściwego działu merytorycznego. W Inspektoracie ustalono zasadę załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń, wprowadzając równocześnie gradację terminów:

Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które można rozpatrzyć :

  • w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
  • w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych , którymi rozporządza ten organ.

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinna być załatwiona sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jest załatwiona sprawa szczególnie skomplikowana (np. pod względem faktycznym, w związku z czym zachodzi potrzeba przeprowadzenia znacznej liczby dowodów m. in. poza siedzibą Inspektoratu).

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowanego odpowiednich dokumentów. Jeżeli brak takich dokumentów Inspektorat wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przeciwnym razie pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Inspektorat zawiadamia strony biorące udział w postępowaniu podając przyczyny zwłoki (w tym również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Inspektoratu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy).

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Data wytworzenia informacji: 29.08.2014 13:00
Data publikacji informacji: 29.08.2014 13:33
Data aktualizacji informacji: 10.11.2017 13:56
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd