03 Stycznia 2022

Dostępność urzędu Drukuj

INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI ZŁOŻENIA ŻĄDANIA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ELEMENTU

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

ETR (EASY TO READ)

TEKST ODCZYTYWANY MASZYNOWO

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

 PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

 RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI


 

 


 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCH LUB INF-KOM.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

W załącznikach poniżej zamieszczono przykładowy wzór wniosku. Korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe.

 

Termin rozpoznania wniosku:

 

Wniosek realizowany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku lub o braku możliwości jego realizacji ze wskazaniem możliwego dostępu alternatywnego.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 

 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11 A 10-444 Olsztyn
 2. za pomocą platformy e-PUAP na adres: /wiorinolsztyn/skrytka_ESP;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adresowi-olsztyn@piorin.gov.pl
 4. osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11 A;

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

 

 Załącznik nr 1 - Informacja o braku dostępności

 Załącznik nr 2 - Wniosek o zapewnienie dostępności


INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI ZŁOŻENIA ŻĄDANIA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ELEMENTU

 

 Załącznik nr 3 - Informacja o braku dostępności


INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH

Uprawnienia osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się

Wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, informuje że, osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi" podczas załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie uprawnieni są do:

 1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
 2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy;
 3. środków wspierających komunikowanie się tj., poczty elektronicznej, platformy ePuap, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS

 

Pomoc tłumacza języka migowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zapewnia osobom uprawnionym możliwość skorzystania z pomocy:

 1. tłumacza PJM – polskiego języka migowego;
 2. tłumacza SJM – systemu językowo-migowego;
 3. tłumacza SKOGN – systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

 

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 1. osobiście – w Sekretariacie Urzędu,
 2. pisemnie za pośrednictwem poczty- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11 A 10-444 Olsztyn
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres – 
 4. za pośrednictwem platformy ePUAP
 5. telefonicznie lub SMS na numer – +48 885 593 600

 

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej,
 2. wskazanie terminu wizyty w Urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN),
 3. krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,
 4. adres zwrotny (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę uprawnioną.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

 


 

ETR (EASY TO READ)

 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie (w skrócie WIORiN) działa na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego. WIORiN znajduje się przy ulicy Kołobrzeskiej 11 A w Olsztynie. Urzędem kieruje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W pracy pomaga mu zastępca oraz pracownicy.

 

Jak jest zbudowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie?

 

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie należy dział nadzoru fitosanitarnego, dział  ochrony roślin i nawozów, dział nadzoru nasiennego, dział finansowy, dział administracyjny, dział kadr oraz samodzielne stanowiska pracy (archiwum zakładowe, informatyki, bezpieczeństwa i higieny pracy), 15 oddziałów oraz 3 oddziały graniczne na przejściu granicznym drogowym, kolejowym oraz morskim.

Adresy naszych oddziałów i oddziałów granicznych możesz sprawdzić tutaj: http://piorin.gov.pl/wm-kontakt/

 

 

Czym zajmuje się Urząd?

 

Zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze agrofagów roślin, czyli szkodników i chorób szkodliwych, likwidację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin, nawozów oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

 

Dostępność architektoniczna

 

Informacja dotycząca dostępności architektonicznej budynków Urzędu znajduje się na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/wm-aktualnosci/wm-aktualnosci-wojewodzkie/deklaracja-dostepnosci,147.html

 

Kontakt z Urzędem

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem, możesz:

     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

     ul. Kołobrzeska 11 A  10-444 Olsztyn

 1. zadzwonić na numer 885 593 600
 2. wysłać e-mail na adres:
 3. wysłać pismo za pomocą platformy e-PUAP na adres: wiorinolsztyn/skrytka_ESP (ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Musisz mieć swoje konto w e-PUAP.
 4. napisać pismo i wysłać je na adres:
 5. osobiście przynieść pismo

 

Informacja dla osób Głuchych i słabosłyszących  

 

W kontakcie z naszym Urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Sytemu Językowo- Migowego (SJM) oraz Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

Do wszystkich naszych budynków możesz wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 

 


TEKST ODCZYTYWANY MASZYNOWO

 


KOORDYNATIOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Izabela Nowakowska

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie;>
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. przedstawianie Wojewódzkiemu Inspektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań

lista aktualności