23 Lipca 2020

Deklaracja dostępności Drukuj

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej piorin.gov.pl/wiorin/warminsko-mazurskie/

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-24

 

Data ostatniej aktualizacji:  2022-07-17

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Wyłączenia:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • skróty klawiszowe- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-23

Aktualizacja deklaracji: 2024-01-02

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Nowakowska, adres poczty elektronicznej wi-olsztyn@piorin.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 885 593 600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie i Oddział miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11A, 10-444 Olsztyn

 

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Przy wejściu od strony parkingu oraz na klatce znajdują się nieoznakowane kontrastową taśmą schody. Oba wejścia zabezpieczone są domofonem.
 • Wyznaczone miejsce parkingowe.
 • Pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych we wszystkich swoich oddziałach, pomoc tłumacza języka migowego.

 

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia dokonać można:

 • elektronicznie na adres e-mail:
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: /wiorinolsztyn/SkrytkaESP
 • pocztą na adres Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11A, 10-444 Olsztyn

 

Uwaga:

 1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.
 2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.
 3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w WIORiN w Olsztynie nie musi być wcześniej uzgadniana.

 

 

Odział powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego w Bartoszycach, ul. Grota-Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

 • Siedziba Oddziału mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Do budynku prowadzą 3 wejścia (1 wejście – schody, 2 wejście podjazd dla osób poruszających się na wózku oraz 3 wejście z windą).
 • Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.
 • Schody oznakowane są kontrastową taśmą.
 • Dostępne są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się punkt informacyjny.
 • W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu braniewskiego w Braniewie i Oddział Graniczny w Braniewie, ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo

 • Oddział znajduje się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. Do budynku prowadzi 1 wejście. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
 • Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej. Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział Graniczny w Bezledach, Przejście Graniczne 11-200 Bartoszyce

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Pomieszczenia Oddziału Granicznego znajdują się na parterze.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej. Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu działdowskiego w Działdowie, ul. Księżodworska 1 13-200 Działdowo

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami, które nie są oznakowane kontrastową taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział miasta Elbląg i powiatu elbląskiego w Elblągu, Oddział Graniczny w Elblągu, ul. Żuławska 2 E 82-300 Elbląg

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia.
 • Pomieszczenia Oddziału i Oddziału Granicznego znajdują się na parterze
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu ełckiego w Ełku ul. Wojska Polskiego 48 D 19-300 Ełk

 • Do budynku prowadzi 1 wejście przez klatkę schodową.
 • Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą.
 • Pomieszczenia Oddziału znajdują się na 1 piętrze.
 • Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.
 • Brak windy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Odział powiatu giżyckiego i węgorzewskiego w Giżycku, ul. Łuczańska 1 11-500 Giżycko

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami.
 • Schody nie są oznakowane kontrastowa taśmą.
 • Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej. Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu gołdapskiego w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3 19-500 Gołdap

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami, które nie są oznakowane kontrastowa taśmą.
 • Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Pomieszczenia Oddziału znajduje się na parterze.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome. Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu mrągowskiego i kętrzyńskiego w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 3 11- 400 Kętrzyn

 • Do budynku prowadzi 1 wejście przez klatkę schodową (brak oznakowania kontrastową taśmą).
 • Pomieszczenia Oddziału znajdują się na 1 piętrze.
 • Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku niepełnosprawnym.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu nidzickiego w Nidzicy, ul. Olsztyńska 28 13-100 Nidzica

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami (brak oznakowania kontrastową taśmą).
 • Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej. Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu iławskiego i nowomiejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 24 D 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia ze schodami.
 • Schody nie są oznakowane kontrastowa taśmą.
 • Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu oleckiego w Olecku, ul. Armii krajowej 9 19-300 Olecko

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Schody nie są oznakowane kontrastowa taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.
 • Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu ostródzkiego w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Schody nie są oznakowane kontrastowa taśmą. Oddział mieści się na 1 piętrze. Przy wejściu znajduje się domofon.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu piskiego w Piszu, ul. Warszawska 21 12-200 Pisz

 • Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na 1 piętrze, na które prowadzą schody(nie są oznakowane taśma)
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak windy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej. Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Oddział powiatu szczycieńskiego w Szczytnie, ul. Korczaka 1 12-100 Szczytno

 • Oddział w Szczytnie znajduje się w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie, do którego prowadzi 1 wejście ze schodami (brak oznakowania kontrastową taśmą). Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Oddział znajduje się na parterze. Istnieje możliwość obsługi i wyjścia do podmiotu w korytarzu wejściowym budynku.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób słabowidzących.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.
 • Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 


lista aktualności