Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział nadzoru nasiennego - wiorin olsztyn

e-mail :
fax: 89 534-36-23

 

Krzysztof Jednacz
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 89 538-88-12

Marek Hermanowski

st. inspektor

 

Marta Szymańska
st. specjalista

tel. 89 533-24-98

Remigiusz Nadolny
inspektor
tel. 89 533-24-98
Agnieszka Abramczyk
inspektor
tel. 89 533-24-98

 

  

Do zadań w zakresie nasiennictwa należy w szczególności:

 

 1. organizowanie, prowadzenie  i nadzorowanie oceny materiału siewnego;
 2. nadzorowanie i kontrola pracy kwalifikatorów prowadzących ocenę polową plantacji, ocenę cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka  oraz próbobiorców sadzeniaków ziemniaka;
 3. wydawanie urzędowych etykiet-paszportów na wprowadzane do obrotu partie sadzeniaków ziemniaka;
 4. współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w  zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej;
 5. prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa ekologicznego związanych z wydawaniem zezwoleń na użycie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym oraz kontrole producentów ekologicznego materiału siewnego;
 6. organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału  siewnego;
 7. kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich;
 8. zbieranie i opracowywanie do celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym;
 9. nadzór nad przestrzeganiem zakazu stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie;
 10. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz ewidencji dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych;
 11. organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie  nasiennictwa;
Zgłoś błąd