Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu składania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm., DZIAŁ VIII pt. ,,Skargi i wnioski”).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 3. Zarządzenie Nr  7/2015 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji.
 4. Zarządzenie Nr 19/2022 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie.

 

Skargi

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wnioski

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb zgłaszania:

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 2. Skargi i wnioski nie mogą być wnoszone telefonicznie.

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

 

Dane adresowe do wnoszenia skarg i wniosków

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11A, 10-444 Olsztyn, tel. 885 593 600, e-mail:
   
 2. Jednostki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie:

 

 

 

 1. Oddział Graniczny w Bezledach, Przejście Graniczne, 11-200 Bartoszyce,
  e-mail ,  tel.
  885 593 621

 2. Oddział Graniczny w Braniewie, ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo,
  e-mail  , tel. 55 243 56 30

 3. Oddział Graniczny w Elblągu, ul. Żuławska 2e,  82-300 Elbląg,
  e-mail ,  tel. 885 593 631
   
 4. Oddział powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego w Bartoszycach,  ul. G. Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce,
  e-mail , tel. 885 593 618
   
 5. Oddział powiatu braniewskiego w Braniewie, Królewiecka 55, 2 14-500 Braniewo,
  e-mail  , tel. 885 593 624

 

 1. Oddział powiatu działdowskiego w Działdowie, ul. Księżodworska 1, 13-200 Działdowo,
  e-mail, tel. 885 593 626

   
 2. Oddział miasta Elbląg i powiatu elbląskiego w Elblągu, ul. Żuławska 2e,  82-300 Elbląg,
  e- mail,  tel.885 593 628
   
 3. Oddział powiatu ełckiego w Ełku, ul. Wojska Polskiego 48D, 19-300 Ełk,
  e-mail , tel. 885 593 632

 

 1. Oddział powiatu giżyckiego i węgorzewskiego w Giżycku, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko,
  e-mail , tel. 885 593 634

   
 2. Oddział powiatu gołdapskiego w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap,
  e-mail , tel. 885 593 637
   
 3. Oddział powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 3, 11-400 Kętrzyn,
  e-mail , tel. 885 593 639
   
 4. Oddział powiatu nidzickiego w Nidzicy, ul. Olsztyńska 28, 13-100 Nidzica,
  e-mail , tel. 885 593 642
   
 5. Oddział powiatu iławskiego i nowomiejskiego w Nowym Mieście Lubawskim,  ul. Jagiellońska 24 d, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
  e-mail , tel. 885 593 645
   
 6. Oddział powiatu oleckiego w Olecku, ul. Armii Krajowej 9, 19-400 Olecko,
  e-mail , tel. 885 593 648
   
 7. Oddział miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11A, 10-444 Olsztyn
  e-mail , tel. 885 593 650
   
 8. Oddział powiatu ostródzkiego w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda,
  e-mail , tel. 885 593 653
   
 9. Oddział powiatu piskiego w Piszu, ul. Warszawska 21, 12-200 Pisz,
  e-mail , tel. 885 593 656
   
 10. Oddział powiatu szczycieńskiego w Szczytnie, ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno,
  e-mail , tel. 885 593 658

 

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 1. Wojewódzki Inspektor w Olsztynie  lub w jego imieniu wyznaczony zastępca –  w każdy poniedziałek od godz. 14.30 do 15.30 oraz czwartek od godz. 14.30 do 16.30.
 2. Kierownicy Oddziałów, Oddziałów Granicznych lub wyznaczona osoba – codziennie w godzinach pracy.

 

      Opłaty:

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Termin odpowiedzi:

 1. Załatwianie skargi, wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.
 2. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
 3. Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Wojciech Gawryś
Data publikacji informacji: 07.08.2014 13:34
Data aktualizacji informacji: 02.04.2024 10:50
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd