Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin katowice

e-mail :
fax: 32 351-24-44

mobile: 533 322 964

 

(---) (---)
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki

tel. 32 351-24-03

Barbara Babiuch
Specjalista

tel. 32 351-24-11

Teresa Król
Specjalista

tel. 32 351-24-11

Anna Wieczorek
Specjalista

tel. 32 351-24-11

Ewa Furas
Specjalista

tel. 32 351-24-11

 

Zadania realizowane przez dział:

 

 1. Nadzór nad kontrolą podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
  i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
   
 2. Nadzór nad kontrolą składowania i przemieszczania środków ochrony roślin.
   
 3. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin, w tym:
  - koordynowanie działań związanych z kontrolą składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu,
  - nadzór nad kontrolą opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/2009,
  - nadzór nad kontrolą reklamy w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.
   
 4. Prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
   
 5. Nadzór nad kontrolą stosowania środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.
   
 6.  Koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF).
   
 7.  Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.
   
 8.  Upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
   
 9.  Prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz kontrola podmiotów i przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
   
 10.  Prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz kontrola podmiotów i przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
   
 11.  Nadzór nad podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś błąd