Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział nadzoru nasiennego - wiorin katowice

e-mail :
fax: 32 351-24-44

mobile: 533 322 651

 

Dorota Huczyńska
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 32 351-24-22

Joanna Lebda
Starszy specjalista

tel. 32 351-24-31

Zofia Haneczok
Starszy specjalista

tel. 32 351-24-31

Klaudia Kovács

Specjalista

tel. 32 351-24-24

 

 

Zadania realizowane przez Dział Nadzoru Nasiennego:

 1. Organizowanie i przeprowadzanie oraz nadzór nad przeprowadzaniem oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego.

 2. Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem ponownej oceny materiału siewnego.

 3. Prowadzenie rejestru pieczęci dla kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych.

 4. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. urzędowych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego,

  2. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego oraz oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 5. Kontrola i nadzór nad kontrolą pracy urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego.

 6. Przygotowywanie upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego i oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 7. Przygotowywanie decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego i oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 8. Pobieranie i nadzór nad pobieraniem prób materiału siewnego do oceny oraz przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzeniem oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 9. Dokonywanie obciążeń za ocenę polową plantacji nasiennych i plantacji materiału szkółkarskiego oraz za pobieranie prób materiału siewnego.

 10. Kontrola i nadzór nad kontrolą przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie.

 11. Kontrola i nadzór nad kontrolą dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa.

 12. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości.

 13. Przygotowywanie decyzji zakazujących prowadzenia obrotu i nakazujących wyłączenie z obrotu materiału siewnego oraz kontrola i nadzór nad kontrolą prawidłowości wykonania tych decyzji.

 14. Przygotowywanie decyzji o opłacie sankcyjnej, decyzji o trzyletnim zakazie prowadzenia obrotu materiałem siewnym i wniosków o ukaranie.

 15. Kontrola i nadzór nad kontrolą materiału siewnego wwożonego z krajów trzecich.

 16. Kontrola i nadzór nad kontrolą prawidłowości sporządzenia rocznych informacji o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu oraz przygotowywanie zbiorczych zestawień z tego zakresu dla Głównego Inspektoratu.

 17. Wydawanie etykiet urzędowych i etykiet urzędowych - paszportów roślin dla materiału siewnego i szkółkarskiego.

 18. Kontrola i nadzór nad kontrolą wykorzystania etykiet, paszportów i plomb dla materiału siewnego i szkółkarskiego.

 19. Kontrola i nadzór nad kontrolą upraw winorośli, z których winogrona przeznaczone są do wyrobu wina przeznaczonego do obrotu.

 20. Kontrola i nadzór nad kontrolą warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym.

 21. Dokonywanie wpisów do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym oraz prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zawiadomień o dokonaniu zmian w ewidencji i decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

 22. Przygotowywanie i aktualizowanie listy przedsiębiorców i rolników wpisanych do ewidencji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 23. Przygotowywanie decyzji zezwalających lub odmawiających zgody na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego oraz kontrola i nadzór nad kontrolą  prawidłowości wykonania decyzji w rolnictwie ekologicznym.

 24. Kontrola upraw GMO.

 25. Prowadzenie szkoleń z zakresu nasiennictwa dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz dla podmiotów zewnętrznych.

 26. Opracowywanie rocznego planu pracy Działu oraz nadzór nad przygotowywaniem rocznych planów pracy przez podległe jednostki organizacyjne, przygotowywanie sprawozdań i bieżących informacji z pracy Działu oraz zbieranie i opracowywanie dla celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym.

 27. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nasiennictwa.

 28. Wprowadzanie i nadzór nad wprowadzaniem do Zintegrowanego Systemu Informatycznego danych dotyczących prowadzonych spraw.

 29. Nadzór nad oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 30. Przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działalności Działu do Biuletynu Informacji Publicznej.

 31. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd