Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców połączony z formularzem wniosku o wpis lub aktualizację danych w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych - całość
Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców połączony z formularzem wniosku o wpis lub aktualizację danych w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych - część I ogólna, wypełniają wszyscy
Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych - część II (A), dotyczy urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych - załącznik do części II (A): wykaz roślin do paszportowania
Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych - część III (B), dotyczy ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
Formularz zgłoszenia o wpis do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym - można wypełnić zamiast części III (B)
Formularz zgłoszenia aktualizacji danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym - można wypełnić zamiast części III (B)
Formularz zgłoszenia o wykreślenie z ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym

Prowadzenie obrotu materiałem siewnym

Pliki do pobrania

Formularz rocznego sprawozdania o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu w okresie sprawozdawczym
Formularz rocznego sprawozdania o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu w okresie sprawozdawczym - dot. importu z krajów trzecich
Formularz rocznego sprawozdania o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu - dot. mieszanek nasiennych

Próbobranie materiału siewnego

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej
Formularz wniosku o pobranie prób materiału siewnego do oceny tożsamości i czystości odmianowej
Formularz wniosku o pobranie prób ISTA z materiału siewnego (dotyczy eksportu materiału siewnego do krajów trzecich)

Ocena polowa materiału siewnego

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej roślin rolniczych i warzywnych
Formularz wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji materiału szkółkarskiego
Formularz oświadczenia dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany

Oznakowania dla materiału siewnego

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego
Formularz wniosku o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
Formularz wniosku o wydanie etykiet etykiet urzędowych dla materiału siewnego roślin rolniczych
Formularz wniosku o wydanie plomb urzędowych do zabezpieczenia opakowań materiału siewnego
Formularz wniosku o wydanie etykiet OECD dla materiału siewnego (dotyczy eksportu materiału siewnego do krajów trzecich)

Rolnictwo ekologiczne

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Formularz zgłoszenia materiału ekologicznego lub z konwersji do Wykazu prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie szkoleń dot. środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wersja do edycji
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wersja do edycji
niosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wersja do edycji

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Pliki do pobrania

o udzielenie dotacji
o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
na kontrole i inne czynności
rodzaje lub gatunki roślin, produktów roślinnych
Nowy wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Nowy wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Wniosek o wpis lub aktualizację danych w rejestrze podmiotów profesjonalnych oraz wniosek o upoważnienie do stosowania oznaczeń DMO
wniosek o wpis lub aktualizację danych w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych oraz wniosek o upoważnienie do stosowania oznaczeń DMO
Zgłoś błąd