Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział administracyjny - wiorin katowice

e-mail :
fax: 32 351-24-44

mobile: 533 322 074

 

Sylwia Będkowska
Kierownik Działu Administracyjnego

tel. 32 351-24-26

Dariusz Gutkowski

Specjalista ds. administrowania składnikami majątku ruchomego

tel. 32 351-24-26

Ryszard Kusiak

Kierowca

tel. 32 351-24-29

Janusz Wojańczyk

Robotnik gospodarczy

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Administrowanie mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą , pożarem i innymi klęskami.
 3. Nadzór nad prawidłową eksploatacja maszyn, urządzeń i środków transportu oraz utrzymywanie porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu :
  - zamówień publicznych,
  - zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu i innych druków,
 5. Zaopatrywanie w niezbędne środki do działalności i  ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu.
 6. Obsługa narad i konferencji organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat.
 7. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, organizowanie i zabezpieczanie ich realizacji oraz nadzór nad placami inwestycyjnymi i remontami.
 8. Opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami.
 9. Prowadzenie ewidencji dotyczącej wydanej odzieży roboczej i ochronnej dla określonych stanowisk pracy.
 10. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu.
 11. Sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu prowadzonych spraw.
 12. Prowadzenie książki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze środkami transportu będącymi własnością Wojewódzkiego Inspektoratu.
 14. Prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu i Zastępcy.
 15. Wysyłanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek.
 16. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem połączeń telefonicznych.
 17. Prowadzenie spraw kancelaryjnych i Archiwum Zakładowego.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
Zgłoś błąd