Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin katowice

e-mail :
fax: 32 351-24-44

mobile: 533 322 651

 

Dorota Huczyńska
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 32 351-24-22

Joanna Lebda
Starszy specjalista

tel. 32 351-24-31

Zofia Haneczok
Starszy specjalista

tel. 32 351-24-31

Klaudia Kovács

Specjalista

tel. 32 351-24-24

Tomasz Żabiński

Specjalista ds. kontroli upraw GMO

tel. 32 351-24-24

   

Zadania realizowane przez Dział Nadzoru Nasiennego:

 

 1. Organizowanie i przeprowadzanie oraz nadzór nad przeprowadzaniem oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego.

 2. Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem ponownej oceny materiału siewnego.

 3. Prowadzenie rejestru pieczęci dla urzędowych kwalifikatorów i próbobiorców.

 4. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów oraz próbobiorców materiału siewnego.

 5. Przygotowywanie upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego i oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 6. Przygotowywanie decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego i oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 7. Przygotowywanie upoważnień dla urzędowych próbobiorców materiału siewnego.

 8. Przygotowywanie decyzji dla akredytowanych próbobiorców materiału siewnego.

 9. Przygotowywanie upoważnień do drukowania i wypełniania etykiet dla materiału siewnego oraz nadzór nad podmiotami upoważnionymi.

 10. Kontrola i nadzór nad kontrolą pracy:

  1. urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów oraz próbobiorców materiału siewnego.
  2. podmiotów upoważnionych do drukowania lub wypełniania etykiet urzędowych.
 11. Pobieranie i nadzór nad pobieraniem prób materiału siewnego do oceny oraz przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 12. Organizowanie i nadzorowanie pobierania prób do oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz przekazywanie ich do odpowiednich jednostek COBORU.

 13. Dokonywanie obciążeń za ocenę polową plantacji nasiennych i plantacji materiału szkółkarskiego, za pobieranie prób materiału siewnego, za wydanie oznakowań dla materiału siewnego i materiału szkółkarskiego, za udzielanie akredytacji i upoważnień, za wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad podmiotami akredytowanymi oraz za dokonanie oceny tożsamości i czystości odmianowej.

 14. Kontrola i nadzór nad kontrolą przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie.

 15. Kontrola i nadzór nad kontrolą dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o nasiennictwie.

 16. Przygotowywanie decyzji zakazujących prowadzenia obrotu i nakazujacych wyłączenie z obrotu materiału siewnego oraz kontrola i nadzór nad kontrolą prawidłowości wykonania tych decyzji.

 17. Przygotowywanie decyzji o opłacie sankcyjnej, decyzji o trzyletnim zakazie prowadzenia obrotu materiałem siewnym oraz wniosków o ukaranie.

 18. Kontrola i nadzór nad kontrolą materiału siewnego wwożonego z krajów trzecich.

 19. Kontrola i nadzór nad kontrolą prawidłowości sporządzenia rocznych informacji o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu oraz przygotowywania zbiorczych zestawień z tego zakresu dla Głównego Inspektoratu.

 20. Wydawanie etykiet urzędowych i etykiet urzędowych-paszportów roślin dla materiału siewnego i szkółkarskiego.

 21. Kontrola i nadzór nad kontrolą wykorzystania etykiet, paszportów i plomb dla materiału siewnego i szkółkarskiego.

 22. Kontrola i nadzór nad kontrolą upraw winorośli, z których winogrona przeznaczone są do wyrobu wina przeznaczonego do obrotu.

 23. Dokonywanie wpisów do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym oraz prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji i o dokonaniu zmian w ewidencji oraz zawiadomień o wykreśleniu z ewidencji.

 24. Przygotowywanie i aktualizowanie list przedsiębiorców, rolników i dostawców wpisanych do ewidencji oraz ich udostępnianie na wniosek zainteresowanych podmiotów.

 25. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania informacji niezbędnych do weryfikacji wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

 26. Przygotowywanie decyzji zezwalających lub odmawiających zgody na zastosowania w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego oraz kontrola i nadzór nad kontrolą prawidłowości wykonania decyzji w rolnictwie ekologicznym.

 27. Kontrola upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 28. Prowadzenia szkoleń z zakresu nasiennictwa dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz dla podmiotów zewnętrznych.

 29. Opracowywanie rocznego planu pracy Działu oraz nadzór nad przygotowywaniem rocznych planów pracy przez podległe jednostki organizacyjne, przygotowywanie sprawozdań i bieżących informacji z pracy Działu oraz zbieranie i opracowywanie dla celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym.

 30. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nasiennictwa.

 31. Wprowadzanie i nadzór nad wprowadzaniem do Zintegrowanego Systemu Informatycznego danych dotyczących prowadzonych spraw.

 32. Nadzór nad Oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 33. Przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działalności Działu do Biuletynu Informacji Publicznej.

 34. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

Zgłoś błąd