22 Kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – zmiany w zakresie obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz wymagań dla podmiotów profesjonalnych Drukuj

 

W dniu 18 kwietnia 2020 r., weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zwana tarczą antykryzysową 2,0.

 

Ustawa ta wprowadza szereg rozwiązań niezbędnych dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej przez różne grupy podmiotów, zagrożonej wprowadzonymi ograniczeniami i zakazami w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

 

W zakresie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o  środkach ochrony roślin tarcza antykryzysowa  wprowadza  m.in.:

 

1) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w  związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów:

  a) zawieszenie wymagań  dotyczących ukończenia szkoleń podstawowych lub uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin przez osoby:

      - wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu,

      - prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin,

      -  stosujące środki ochrony roślin,

      -  prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin,

  b) zawieszenie obowiązku poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

  c) zawieszenie wymagań dot. dołączenia do planów zabiegu oświadczenia o  posiadaniu kwalifikacji przez osobę wykonującą zabieg środkiem ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego;

 

2) dla roślin ze zbioru w 2020 r. – Certyfikat Integrowanej Produkcji może zostać wydany mimo, że podmiot nie będzie posiadł ważnego zaświadczenia o  ukończeniu szkolenia z zakresu integrowanej produkcji.

 

W zakresie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o  ochronie przed agrofagami, tarcza antykryzysowa wprowadza m. in :

 

1) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów zamiast zaświadczenia o posiadaniu przez podmiot wiedzy niezbędnej do wykonywania ocen zdrowotności materiału roślinnego do celów wydawania paszportów roślin, które to zaświadczenie uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed wojewódzkim inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa dopuszcza się dołączenie oświadczenia o posiadaniu wymaganej wiedzy przez osoby, które będą dokonywały ocen.

 

Podmioty profesjonalne, które uzyskają uprawnienia do samodzielnego wydawania paszportów roślin w tym trybie czyli złożą zamiast zaświadczenia o  zdanym egzaminie oświadczenie o posiadanej wiedzy, będą zobowiązane do uzupełnienia tego obowiązku w ciągu 30 dni po  odwołaniu powyższych stanów, pod groźbą cofnięcia upoważnienia do wydawania paszportów;

 

2) w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 PIORiN podejmuje czynności na podstawie wniosków i informacji przekazywanych w formie skanów pocztą elektroniczną.

Można  składać tą drogą, między innymi::

     - wnioski o wydanie świadectwa fitosanitarnego,

     - wnioski o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,

     - wnioski o wydanie paszportów roślin,

     - wnioski o dokonanie wpisu do rejestru eksporterów;

 

3) przesunięcie terminów zgłaszania zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów  do dnia 30 czerwca br.;

 

4) przesunięcie terminu na przekazanie informacji lub jej aktualizacji  wojewódzkiemu inspektorowi przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych oznakowaniem zgodnym z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych nr 15 do  180 dni od dnia wejścia w życie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami .

 

 

W przypadku pytań  i niejasności zapraszamy Państwa do kontaktu z  Wojewódzkim Inspektoratem!

 

Realizujemy na bieżąco wszystkie działania które maja wpływ na skuteczną działalność podmiotów objętych nadzorem Inspekcji z należytym zachowaniem zasad bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników.


lista aktualności