Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Formularze

 

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

 

   Wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego


  Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego


 Upoważnienie hodowcy


  Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

   Załącznik do wniosku


   Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym.


Wniosek o wydanie etykiet-paszportów szkółkarskich i/lub etykiet szkółkarskich, do materiału siewnego


Wniosek o wykreślenie z ewidencji


Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich


Wniosek o wykonanie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka


 Wniosek o wydanie plomb urzędowych dla materiału siewnego


Informacja o zakresie produkcji materiału szkółkarskiego kategorii CAC


Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich za okres od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.


Informacja o obrocie materiałem siewnym w okresie sprawozdawczym od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.


DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN i TECHNIKI

 

  Wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców / Rejestru Przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania / Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin / Rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin


  Oświadczenie potwierdzające dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków


  Oświadczenie do wpisu do rejestru dla przedsiębiorców lub podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin


Oświadczenie potwierdzające dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin


Oświadczenie potwierdzające dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin


 

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

 

  Zlecenie pobrania prób i wykonania badań do wystawienia świadectwa fitosanitarnego


  Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego


  Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Profesjonalnych

   Załącznik do wniosku


Wniosek o wydanie paszportów dla innych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wymagających zaopatrzenia w paszport


Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

- potwierdzającego, że ziemniaki przemieszczane w przesyłce, pochodzą z miejsca(-sc) produkcji uznanego(-nych) za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum
- potwierdzaącego, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, wskazanych we wniosku i przeznaczonych do wyprowadzenia, partii(iach) bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter michiganenisis ssp. sepedonicus

 


 

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE

 

 

  Wniosek o wydanie paszportów dla sadzeniaka ziemniaka


Rozliczenie wykorzystania etykiet urzędowych na materiał siewny pobranych z WIORIN Kielce


Rozliczenie wykorzystania paszportów dla sadzeniaka ziemniaka pobranych z WIORIN Kielce


Wniosek o pobranie prób materiału siewnego lub sadzeniaka ziemniaka do oceny laboratoryjnej lub oceny tożsamości


Wniosek o dokonanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego lub sadzeniaka ziemniaka


Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego


Ankieta oceny zadowolenia klienta


Zlecenie na wykonanie badań


Lista metod badawczych

 

 

Zgłoś błąd